Науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку»

7-8 вересня 2018 р. у Національній академії державного управління при Президентові України відбулася дводенна науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку».

У роботі конференції взяли участь співробітники відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Тетяна Анатоліївна Бевз, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник та В’ячеслав Дмитрович Яремчук, доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник.

 З доповіддю «Тенденції розвитку регіональних еліт та їх вплив на регіональний політичний режим» виступила Т. Бевз, яка зазначила, що специфікою міських/локальних/регіональних режимів є модель управління, орієнтована на отримання ренти, яка домінує на всіх рівнях влади. Формування нових політичних інститутів супроводжуються тенденціями трансформації ціннісної системи масових і елітних груп, окреслюючи їх адаптаційний і інноваційно-реформаторський потенціал. У доповіді було проаналізовано тенденції розвитку регіональних еліт та їхній вплив на формування регіонального політичного режиму (на прикладі Дніпропетровщини). Акцентовано увагу на елітологічні та етичні виміри в публічному управлінні. Показано взаємовідносини представників регіональної влади з центральними органами влади та специфіку влади в межах області упродовж періоду Незалежності.

Т. Бевз

У доповіді «Модель публічного управління та інститут обласної державної адміністрації: проблема співіснування (на матеріалах Львівської області)» В. Яремчука увага була прикута до проблеми інституту обласної державної адміністрації (на прикладі Львівської області), який, з’явившись в Україні у середині 1990-х рр., став провідним чинником у формуванні інституціонального дизайну суспільно-політичної системи на рівні регіонів (областей). Як певна модель організації державної влади і управління на регіональному рівні обласні державні адміністрації були покликані до життя потребами часу – складністю новітнього державотворення України, необхідністю нейтралізувати відцентрові політичні рухи, оптимізацією  регіональної політики.

В. Яремчук