Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи.

Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи.

Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи. – Хмельницький, 2012. – 944 с. (на російській мові).
ISBN 978-966-8587-95-5

У монографії представлено результати комплексного дослідження перспектив розвитку ліберальної демократії в ХХІ столітті з урахуванням цілої низки факторів (викликів) як внутрішньосистемного, так і зовнішнього характеру. Ліберальна демократія розглядається як домінуюча в сучасному світі форма політичного устрою держави більшості провідних країн та країн, що розвиваються (у тому числі й України). Детально аналізуються історичні періоди становлення й розвитку ліберально-демократичної доктрини. Досліджуються основні фактори суспільного розвитку сучасності й майбутнього, здатні спричинити антиліберальні й антидемократичні трансформації існуючих ліберально-демократичних суспільств. Установлюються причини та можливі наслідки для розвитку ліберальної демократії посилення ролі представників правлячих еліт і елітаристських інститутів громадянського суспільства в системі державної влади; розмивання держави й формування паралельних центрів влади; маргіналізації та витиснення національних еліт транснаціональними; втрати легітимності сучасних представницьких інститутів і демократичних процедур. Визначаються фактори мілітаризації сучасних суспільств і посилення ролі «силових» інститутів у виробленні політичних рішень. Також у якості факторів прийдешньої трансформації ліберальних демократій розглядається ціла низка обставин соціально-економічного, енергетично-сировинного, екологічного, геоекономічного, демографічного, цивілізаційного й геополітичного характеру. Обґрунтовуються теоретико-методологічні основи досліджуваної теми, формулюються напрямки подальшого наукового вивчення перспектив ліберальної демократії.

Видання призначається студентам, аспірантам, ученим, політикам, суспільним діячам, котрі цікавляться проблемами теорії та історії політичної науки, політичного прогнозування й моделювання, футурологічних досліджень.

Завантажити повну версію

ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

1.1. Источники исследования характера эволюции и перспектив либеральной демократии.

1.2. Теоретико-методологические проблемы изучения либеральной демократии

1.3. Теоретико-методологические проблемы изучения либеральной демократии

1.4. Теоретико-методологическая база исследования

1.5. Понятийный аппарат исследования.

Понятие либеральной демократии

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЛЕГИТИМНОСТИ

2.1. Кризис легитимности современных демократических институтов и идеи представительства

2.2. Милитаризация общества и рост роли силовых ведомств в системах принятия политических решений

2.3. Ограничение прав человека и усиление контроля над деятельностью граждан

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ КЛАССИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КАК ТРАДИЦИОННОЙ ОПОРЫ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЙ

3.1. Правящая элита и элитаристские институты гражданского общества как источника государственной власти

3.2. Размывания функций современного государства и формирование в обществе параллельных центров власти

3.3. Отчуждение национальных элит от ценностей и интересов местного общества

3.4. Перехват государственной власти со стороны наднациональных организаций и формирование контуров глобального управления

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

4.1. Либеральная демократия и глобальный рынок: нарастание системных противоречий в современном мире

4.2. Политические последствия социальной поляризации и свертывания «общества всеобщего благоденствия»

4.3. Энергетически-сырьевой и экологический кризисы как факторы трансформация либеральный демократий

РАЗДЕЛ 5. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

5.1. Перспективы принятия либеральных ценностей основными мировыми цивилизациями

5.2. Демографический кризис западной цивилизации и его последствия для распространения либеральной демократии

5.3. Геополитические вызовы глобальному распространению либеральной демократии.

ВЫВОДЫ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА