Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2.

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2.

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 584 с.
ISBN 966-7769-54-2

У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця української еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ тисячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

ЗМІСТ

Ю.Н. Пахомов. Украина единая, разная и расколотая

Л.M. Кравчук. Національну еліту необхідно вирощувати

М.І. Михальченко. Українська еліта як специфічний феномен

К.Ю. Богомаз, Н.Г Сорокіна. Регіональні еліти в процесі державотворення та формуванні соціокультурних орієнтирів суспільства

О.В. Бабкіна. Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства

М.О. Багмет, М.С. Іванов. Формування політичної нації як засіб консолідації сучасного  українського суспільства

Т. Бевз. Концепт політичної еліти у дискурсі сучасного політичного процессу

І.М. Варзар. Співвідношення соціального та етноісторичного начал у побудові і функціонуванні політичної нації

В.П.Горбатенко, І.А.Горбатенко. Основні напрями успішної діяльності еліти в умовах перехідного суспільно-державного розвитку

І.О. Кресіна, В.А. Явір. Етнічний фактор виборчої  кампанії 2006 року

С.В. Кульчицький. Помаранчева революція: зміна еліт? Погляд історика

А.О. Лузан. Чи необхідна політична реформа в Україні?

М.І. Обушний. Політичні партії у формуванні національних еліт

Ф.М. Рудич. Геополітичний вибір України: прагнення реалії

Ю.П. Сурмін. Концептуально-методологічні аспекти формування і розвитку української політичної еліти

В.В. Танчер. Еліти України: чи можливий консенсус?

Є.А. Харьковщенко. Релігійно-політичні еліти в українському православному автокефалізмі 

А.Черныш. Цивилизационный выбор Украины: испытание глобализацией

Л.Є. Шкляр. Нація в умовах “розколотої” цивілізації

І.А. Фещенко-Чопівський. Чопівський – політик, дипломат, учений

М.Й. Беззуб’як. Елітаризм – олігархічна легітимаційна стратегія чи результат національного розвитку?

Т. Василевська. Етика державного службовця в умовах суспільних трансформацій в Україні

Г. Зеленько. Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі

О.І. Кіян. Нація й держава в історіософії Володимира Антоновича

С.В. Кононенко. Аспекти елітаризму: націоналізм, цивілізаційний партикуляризм, олігархія

Л.Кочубей. Демократизація виборчого процесу в пострадянській Україні та політичні еліти

І. Куташев. Національна еліта доби утвердження Козацької держави

Т.М. Ляшенко. Принципи політичного лідерства в країнах Центральної Азії. На прикладі Таджикистану та Узбекистану

О.М. Марченко. Міське самоврядування як чинник формування громадянського суспільства та міської еліти (на прикладі міст Південної України другої половини XIX століття)

Ф.Медвідь. Виховання української еліти системою національної освіти в умовах консолідації сучасної української нації

Г.О. Нестеренко. Національна ідея як атрактор розвитку нації

О.В. Новакова. Відкритість політичної еліти як проблема модернізації суспільства

CM. Пазиніч, О.С. Пономарьов. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації        

В.М. Розумюк. Політичні еліти в олігархічних режимах

Б.В.Слющинський. Регіональна реальність як складова соціально-просторової структури соціуму: специфіка українського Приазов’я

В. Степаненко. Нація як “уявлена” та “плебісцитна” спільнота: історичні алгоритми націєтворення та українські виклики

Л.М. Філоретова. Учительська еліта як складова частина антиурядового руху напередодні Першої світової війни

В Д. Яремчук. Українська еліта та проблема консолідації української нації

М.А.Бойчук. Стан та суперечності розвитку інституту влади в Україні напередодні виборів 26 березня 2006 року

Т.В. Вакулова. Религиозная и политическая элита как субъекты этноконфликтных взаимодействий

О.С. Врадій. Політичні компоненти Європейського Союзу та їхня роль у світовому цивілізаційному процесі   

А.О. Зоткін. Вплив культурно-цивілізаційних відмінностей на ступінь інтегрованості українських владних еліт

В.О. Ковалевський. Політична еліта в системі регіональних інформаційних інтеракцій у сучасній Україні 

Д.В. Маковская. Этническая мобилизация как рациональный выбор элиты

П.Г. Манжола. Значення політичної еліти у процесі становлення громадянського суспільства в Україні: деякі висновки постпомаранчевого періоду

Ю.В. Опалько. Розвиток історичної свідомості українського суспільства як завдання національної еліти

В.В. Опанасюк. Національна еліта перед дилемою геостратегічного вибору: історія і сучасність

М.В. Сидоренко. Місце і роль національної політичної еліти в процесах модернізації  України (1991-1996 pp.)