Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна

Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна

Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с.
ISBN 966-95941-3-8

У монографії аналізується процес створення і реалізації політичних ідеалів про­тягом історії людства. Особливу увагу приділено історико-політологічному аналі­зу європейських зразків ідеалів. У цьому контексті розглядаються політичні ідеа­ли Київської Русі, Росії та України. Здійснюється розгляд політичних ідеалів у ідеологічному та політичному ракурсах. Важливе місце посідає аналіз марксистських політичних ідеалів у різ­них версіях, а також різних моделей ідеалу пострадянської доби. Концептуально досліджується проблема розробки і здійснення політичного ідеалу в сучасній Україні.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1 ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПІЗНАВАЛЬНА ПРОБЛЕМА. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Розділ 2 ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПІЗНАВАЛЬНА ПРОБЛЕМА В СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПИ

Розділ З РЕЛІГІЙНИЙ ІДЕАЛ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ У ПОЛІТИЧ­НИХ ФАРБАХ

3.1.       Політико-правові ідеї та ідеали раннього та класичного Середньовіччя

3.2.       Політико-правові ідеї та ідеали Київської Русі і періоду феодальної роздробленості посткиївських державних утворень

Розділ 4 ІДЕАЛИ ЕПОХ ВІДРОДЖЕННЯ І ПРОСВІТНИЦТВА ЯК ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ БУРЖУАЗНИХ ІДЕАЛІВ

Розділ 5 ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В МАРКСИЗМІ-ЛЕНІНІЗМІ

5.1. Марксизм: критика чи утопія?

5.2. Вчення Маркса про політику і проблема політичного ідеалу в контексті його утопічного світогляду

5.3. Проблема політичного ідеалу в ленінізмі

Розділ 6 ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

6.1. Криза традиційних політичних цінностей в епоху глобалі­зації  та її вплив на формування політичних проектів сучасної України

6.2. Неоліберальна Утопія Ф. Фукуями як показник ідеологічних глухих кутів “глобалізаційної” свідомості     

6.3. Розробка концепції “справедливого суспільства” в лібераль­них  доктринах та її уроки для формування політичного ідеалу сучасної України

6.4. Ідея справедливості в сучасних ліберальних доктринах та її бачення в Україні   228

6.5. Альтернативи політичному ідеалові неолібералізму в епоху глобалізації й українська перспектива

6.6. Політичний ідеал “відкритого суспільства” в умовах “керованої  демократії” постсоціалістичних держав і його значи­мість для сучасної України                                                       

Розділ 7 МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ІДЕАЛУ

7.1. Гуманістичні виміри політичного ідеалу сучасної України

7.2. Перспективи української моделі демократичної соціально-правової держави

Післямова

Література