Калакура Я.С., Рафальський О.О., М.Ф. Юрій. Українська культура: цивілізаційний вимір.

Калакура Я.С., Рафальський О.О., М.Ф. Юрій. Українська культура: цивілізаційний вимір.

Калакура Я.С., Рафальський О.О., М.Ф. Юрій. Українська культура: цивілізаційний вимір. / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.
ISBN 978-966-02-7752-6

З’ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в українській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цивілізаційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методологічне підґрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її витоків, зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури, рубіжне значення прийняття християнства, роль писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування духовного світу України як чинника становлення української нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності українства. Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій, голодоморів та войовничого атеїзму для української культури, показано спротив радянському тоталітаризму з боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства. Значне місце відведено розвитку культури в умовах незалежності України, сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній, медійній та духовній експансії і військовій агресії. Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методології її цивілізаційного пізнання.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Історіософське розуміння взаємодії культури і цивілізації

1.1. Методологія цивілізаційного пізнання історії культури

1.2. Історіософське осягнення діалектики культури і цивілізації

1.3. Взаємодія елементів культури і їх вплив на формування цивілізацій

1.4. Культурна картина світу і України

1.5. Періодизація культурного буття українського народу і його фундаментальні характеристики

Розділ ІІ. Архаїка і розвиток світорозуміння праукраїнців

2.1. Зародження та особливості міфологічного мислення

2.2. Несвідоме й архетипи в культурі

2.3. Феномен праукраїнського міфу і язичництво

2.4. Між створення і зародження антрополологічної свідомості

2.5. Давньоукраїнський міф про героя

Розділ ІІІ. Саральне як ментальна особливість даньоруської культури

3.1. Сакральне як феномен культури

3.2. Ритуали посвячення та жертвопринесення як вияв сакрального праукраїнців

3.3. Традиційна та міфопоетична картина світу

3.4. Зародження писемності як культурно-цивілізаційний поворот

Розділ IV. Трансформація культурогенези українців на тлі християнізації слов’янського світу

4.1. Християнізація Руси-України як засвоєння «чужої» і збереження традицій рідної віри

4.2. Християнство і язичництво як вияв соціокультурного розколу княжої України

4.3. Українська культура і візантійська спадщина

4.4. Особливості етнонаціональної самосвідомості українців княжої доби

4.5. Культура повсякдення княжої України

Розділ V. Українська культура на тлі Ренесансу та Просвітництва

5.1. Ренесанс як цивілізаційний вектор українського гуманізму козацько-гетьманської доби

5.2. Реформація, релігійний діалог і соціокультурний розкол України

5.3. Українська цивілізаційна ідентичність і образ «іншого»

5.4. Формування мовної картини світу українського народу на тлі націотворення

5.5. Маргіналізація, акультурація та подвійна лояльність українського соціуму в умовах імперських зазіхань

5.6. Українська культура в контексті Просвітництва

Розділ VI. Друга половина XIXпочаток XX століття як перехідна доба в українській культурі

6.1. Соціокультурна складова утвердження української нації в межах Російської та Австро-Угорської імперій

6.2. Українська культура на тлі світових і європейських соціокультурних процесів

6.3. Модернізм і соціокультурні процеси в Україні: кризи ідентичності, революційний тероризм, націоналізм

6.4. Європейський модернізм у культурі і його вплив на українську літературу і мистецтво

6.5. Формування державної культурної політики в добу Української революції 1917-1921 рр.

Розділ VII. Українська культура в лещатах більшовизму

7.1. Більшовизм. модернізація, архаїзація, культура

7.2. Перехід від ідеологічного міфу до реалізації марксистської утопії в культурі: націоналізація, репресії та нищення

7.3. Пролеткульт і українська радянська культура міжвоєнних років

7.4. Від агонії сталінізму до хрущовської відлиги і шістдесятництва

Розділ VIII. Пострадянські трансформаційні та антропологічні процеси в українській культурі

8.1. Трансформація базових культурних ідентичностей на тлі відновлення незалежності України

8.2. Рецидиви маніхейства в пострадянській культурі

8.3. Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на сучасну українську культуру

8.4. Постмодернізм і українська культура

Розділ IX. Культурний ландшафт України в умовах глобалізації сучасного світу

9.1. Інтеграційні процеси і кризові явища в українській культурі

9.2. Молодіжна субкультура на пострадянському просторі України

9.3. Тероризм як загроза культурі і чинник цивілізаційного розколу

9.4. Спротив російському культурному монополізму та парадигмі «руского міра»

Розділ X. Культура в контексті цивілізаційного вибору України

10.1. Культурологічний вимір Євромайдану та Революції Гідності

10.2. Захист культурних цінностей України в умовах російської неоекспансії та агресії

10.3. Адаптація української культури до західних стандартів і відстоювання її суверенітету

Висновки