Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: монографія. Переяслав Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. 594 с.
ISBN 978-617-7747-03-0

У монографії розглянуто багатонаціональний суспільно-політичний, соціокультурний простір України 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. у науковому дискурсі вчених, полілозі державних органів і громадських рухів.

Проведене комплексне дослідження національних меншин як суб’єкту українського державотворення, визначального чинника соціокультурного поступу, соціально-політичних трансформацій і водночас політичної нестабільності в умовах зовнішньополітичних викликів 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст., яка наближає українське суспільство до своєрідної точки біфуркації – нового стану, перспективних рішень для розв’язання конфліктних ситуацій.

Монографія є першим спеціальним дослідженням історії національних меншин України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. з використанням значного масиву історико-політичних матеріалів і введених у науковий обіг архівних документів. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Національні меншини України у вітчизняному науковому дискурсі

1.2. Проблематика національних меншин України у зарубіжній історіографії

1.3. Джерела дослідження

1.4. Методологія наукового пошуку

РОЗДІЛ II. СТАНОВЛЕННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1990-Х РР.)

2.1. Формування нормативно-правової бази міжнаціональних відносин

2.2. Структурування державного регулювання етнонаціональних відносин

2.3. Національні меншини і зовнішньополітичні виклики першої половини 1990-х рр

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1990-Х РР.)

3.1. Визначальні чинники етнополітичних відносин другої половини 1990-х рр.

3.2. Імплементація міжнародних угод у сфері регулювання міжнаціональних відносин

3.3. Етнонаціональний простір України як об’єкт інтересів російського неоімперіалізму

РОЗДІЛ IV. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ XXI СТ.

4.1. Етнополітичні маркери суспільного життя початку нового тисячоліття

4.2. Нормативно-правові виміри пошуку етнонаціонального консенсусу

4.3. Політичне позиціювання національних меншин у Помаранчевій революції 2004 р.

РОЗДІЛ V. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 2004-2010 РР.

5.1. Етнополітичні процеси в Україні після Помаранчевої революції: ідеї-стратегії та нереалізовані проєкти

5.2. Складники суспільно-політичного життя України 2005-2020 рр.: міжетнічний діалог і прорахунки внутрішньої політики

5.3. Національні меншини України і зовнішньополітичні виклики 2005-2010 рр.

РОЗДІЛ VI. ЕТНОПОЛІТИЧНА СТРОКАТІСТЬ УКРАЇНИ В ДИНАМІЦІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

6.1. Трансформація нормативно-правової бази міжнаціональних відносин у 2010-2014 рр.

6.2. Вплив перезавантаження зовнішньої  політики України на етнонаціональні процеси

6.3. Національні меншини України у стратегіях країн-сусідів

РОЗДІЛ VII. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОГОЛОШЕНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

7.1. Особливості державного регулювання міжнаціональних відносин

7.2. Зовнішні чинники політизації національних меншин України

7.3. Національні меншини в гібридній війні Російської Федерації проти України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ