Наукові записки 3-4 (83-84), 2016

Наукові записки 3-4 (83-84), 2016

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 3-4 (83-84) – с. 411

Збірник наукових праць підготовлено за результатами науково-практичних заходів, які відбулися за ініціативи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України: Міжнародної наукової конференції «Діалог цивілізацій: виклики ХХІ ст.» (31 березня 2016 р.) та VI Конгресу політологів України «Українське суспільство: чинники і тенденції змін» (26 квітня 2016 р.)

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ДІАЛОГ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ВИКЛИКИ XXI СТ.

Олег Рафальський. Сучасні погляди на проблему діалогу цивілізацій

Анатолий Легчилин, Зафир Элдем. Диалог цивилизаций в контексте глобализирующегося мира

Laurentiu D. Tanase. Do modern Religions unite or divide our societies?

Сергій Телешун. Виклики та загрози світовому порядкові: погляд з України

Ярослав Калакура, Михайло Юрій. Методологічні засади цивілізаційного пізнання культури

Марина Шульга. Ориентализм и диалог цивилизаций

Валентин Бушанський. Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації

Ольга Маруховська – Картунова. Філософські засади етнополітичної толерантності в поліетнічному суспільстві

Тетяна Траверсе. Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми

Ольга Волянюк. Роль міжнародної спільноти у збереженні політико-культурних цінностей

Оксана Підскальна. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу

Олег Козерод. Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики

Ігор Туров. Діяльність єврейського ортодоксального руху «Нетурей Карта» в контексті сучасного діалогу цивілізацій

ІІ. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЧИННИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН

Олег Рафальський. Політична наука в Україні: здобутки та перспективи

Віктор Котигоренко. Націотворчий потенціал суспільних криз в Україні

Анатолій Круглашов. Інтеграція української політичної науки в Європейський простір

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (в контексті конституційної реформи)

Фелікс Рудич. Влада в незалежній Україні: методологічний контекст

Володимир Бех. Предмет політології як проблемне поле політичних досліджень

Юрій Шайгородський. Прояви політичної деструкції в умовах демократії

Олег Рудакевич. Публічна політика в контексті українських реалій

Олександр Корнієвський. Суперечності сучасного розвитку громадянського суспільства в Україні

Каріна Гаврилюк. Діяльність громадянських організацій із врегулювання політичної кризи в сучасній Україні

Андрій Матвійчик. Громадянська ініціатива як чинник самоорганізації громадянського суспільства в сучасній Україні

Олена Кривицька. Лімітрофна ідентичність крізь призму феномена пограниччя

Оксана Ярош. Моніторинг виборів як чинник демократичного розвитку українського суспільства: гендерний аспект

Михайло Стефурак. Специфіка проведення місцевих виборів та функціонування інституту політичної опозиції (на прикладі західних областей України)

Павло Молочко. Кількісні індикатори розвитку партійної системи України

Анастасія Моргун. Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу в сучасних українських ЗМІ

Олексій Розумний. Деконсолідуючі стратегії історизації як виклик національній політиці пам’яті

Олег Маруховський. Геополітичні ідеї С. Рудницького крізь призму сучасності

Валерій Бортніков. Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення

Юрій Поліщук. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ с.

Відомості про авторів