В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна.

В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна.

В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна - К.: «Наукова думка», 2010 – 317 с.
ISBN 978-966-00-0894-5

У монографії відтворено панорамну картину подій карколомного 1917 року в Росії й Україні. На основі архівних матеріалів, тогочасної преси, історіографічних джерел здійснено аналіз реальних і гіпотетичних альтернатив суспільно-політичного розвитку України; досліджено ідеологічні доктрини, соціальну базу й регіональну впливовість політичних сил, які репрезентували кожну з цих альтернатив; з’ясовано місце та роль окремих політичних сил і партій у ході відстоювання тієї чи  іншої альтернативи, показано ступінь їх зрілості й здатності керувати політичними процесами. Висвітлюючи тогочасні події в усій їхній складності, постійній зміні й взаємозв’язку, автори розкрили масштабність, гостроту й напруженість боротьби за політичну владу в Україні, яка посилювалася вкрай складним переплетінням і протистоянням соціальних й національно-визвольних прагнень. Предметом особливої уваги дослідників стали національні моделі суспільно-політичного розвитку України як альтернативи варіантам, запропонованим спочатку Тимчасовим урядом, а згодом більшовицьким РНК.

Розраховано на всіх, хто цікавиться історією Української революції 1917-1920 рр., проблемами становлення української державності та національним державотворчим досвідом початку ХХ ст..

ЗМІСТ

 ПЕРЕДМОВА

 I.   ПОВАЛЕННЯ САМОДЕРЖАВСТВА Й ОЦІНКА СУСПІЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

… з позиції теоретичної абстракції

… з урахуванням політичних реалій

ПРИМІТКИ

II.  ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПЛАТФАРМ

… демократично-ліберальних трансформацій

… національно-державного відродження

… радикально-соціалістичного перевороту

ПРИМІТКИ

III. ПЕРША ПЕРЕВІРКА ПРАКТИКОЮ

… курсу Тимчасового уряду

… автономістсько-федералістського курсу Центральної Ради

… тактики більшовиків

ПРИМІТКИ

IV. ВИПРОБУВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ КРИЗОЮ ЖИТТЄСПРОМОЖНОСТІ

… табору еволюціоністів і консерваторів

… міцності національно-визвольних здобутків

… можливостей радикальних революційних сил

ПРИМІТКИ

V.  НА ВИРІШАЛЬНОМУ РУБЕЖІ

… захисту поваленого режиму

… реалізації ідей національного народоправства

… прориву до соціалістичного варіанта суспільного ладу

ПРИМІТКИ

VI.  КОНФЛІКТ РЕВОЛЮЦІЙ

… як початок громадянської війни

… як джерело нових альтернатив

ПРИМІТКИ

ПІСЛЯМОВА