АКРЕДИТОВАНО ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PH.D)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні 14 квітня 2022 року ухвалило рішення про акредитацію освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії галузі знань „05 Соціальні та поведінкові науки” зі спеціальності „052 Політологія” Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Експертна група НАЗЯВО високо оцінила рівень підготовки наукових кадрів в Інституті та за результатами фахової експертизи дійшла висновку щодо відповідності освітньої програми Критеріям оцінювання.

Рішення про акредитацію освітньо-наукової програми оприлюднене на офіційному сайті Національного агентства.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми