ІНСТИТУТ ВІДНЕСЕНО ДО НАУКОВИХ УСТАНОВ-ЛІДЕРІВ

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ»  у  2020 році було здійснено  державну атестацію наукових установ, у тому числі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Державна атестація проводилася експертними групами та експертною комісією відповідно до методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ.

Інститут подав до МОН інформаційні матеріали з відомостями про свою діяльність за трирічний період, у яких містилася об’єктивна інформація про його наукову, публікаційну, освітню, кадрову, фінансово-господарську, матеріально-технічну діяльність. На підставі комп’ютерної обробки цих даних було виведено класифікаційну оцінку установи за п’ятибальною шкалою.

На другому етапі атестації відбулося оцінювання експертною групою ефективності діяльності Інституту.

Зрештою, на заключному етапі експертна комісія на підставі матеріалів, наданих Інститутом, та висновку експертної групи визначила атестаційну оцінку установи та сформувала пропозиції щодо віднесення Інституту до однієї з чотирьох класифікаційних груп, установлених відповідно до пункту 18 Порядку проведення державної атестації наукових установ.

За результатами державної атестації Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України віднесено до I класифікаційної групи – наукових установ-лідерів, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Наукові установи, віднесені до I класифікаційної групи, атестуються строком на п’ять років.

Дирекція Інституту щиро вітає колектив із заслуженим визнанням його здобутків.