Міжнародна науково-практична конференція „Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”

24–25 листопада 2011 р. у приміщенні Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулася міжнародна науково-практична конференція „Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”, підготовлена співробітниками відділу соціально-політичної історії інституту. Зібрання було присвячене обговоренню низки теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних з становленням, функціонуванням та перспективами розвитку партійної системи в Україні, взаємовідносин політичних партій та громадянського суспільства, трансформації виборчої системи тощо.

Конференція об’єднала науковців з 10 регіонів України, які представляли найбільші науково-дослідницькі та аналітико-інформаційні центри республіки

 • Національну академію наук України,
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,
 • Український інститут національної пам’яті,
 • Інститут законодавства Верховної Ради України,
 • Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України,
 • Національну академію державного управління при Президентові України,
 • Український центр економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова,
 • Державний інститут сімейної та молодіжної політики,
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • Донецький національний університет,
 • Національний університет „Києво-Могилянська академія”,
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
 • Прикарпатський  національний університет ім. Василя Стефаника,
 • Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича,
 • Національний університет „Острозька академія”,
 • Національна металургійна академія України,
 • Запорізький національний технічний університет,
 • Міжрегіональну академію управління персоналом,
 • Всеукраїнське інформаційне агентство „Контекст-медіа” та ін.

Крім того, у роботі конференції взяли участь науковці з Російської Федерації, Словацької Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Молдова.

На Пленарному засіданні конференції були заслухані й обговорені доповіді:

 • доктора політичних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Н.Ю. Ротар („Членство в партії як форма політичної участі в умовах незавершеності політичних трансформацій”);
 • доктора політичних наук, провідного наукового співробітника, вченого секретаря Інституту політичних наук Словацької академії наук Ю. Марусяка („Система политических партий в Словакии”);
 • доктора політичних наук, президента Російської асоціації політичної науки (Російська Федерація) О.В. Гаман-Голутвіної („Политические партии России в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе”);
 • доктора філософії (PhD) Національного університету „Києво-Могилянська академія” А.А. Мелешевича („Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку системи політичних партій в Україні”);
 • доктора політичних наук, професора М.С. Кармазіної („Етапи розвитку багатопартійності в Україні (кінець 1988–2011 рр.)”).

Упродовж 24–25 листопада 2011 р. відбулися три секційні засідання конференції.

На І секції („Становлення сучасної партійної системи України: організаційні та програмно-ідеологічні засади”) були заслухані і обговорені доповіді, присвячені проблемам української теорії політичних партій, становленню й базових засад національної багатопартійності, взаємовідносин партій і громадянського суспільства. Основні доповіді секції:

 • кандидата політичних наук, доцента Львівського національного університету ім. Івана Франка Ю.Р. Шведи („Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій”);
 • доктора філософських наук, професора Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України А.Ф. Колодій („Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди періоду незалежності”);
 • доктора політичних наук, професора Донецького національного університету М.В. Примуша („Соціополітичний поділ українського суспільства та його ідеологічний спектр”);
 • доктора наук з державного управління, професора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Т.О. Сенюшкіної („Мережеві взаємодії як механізм функціонування політичних партій”).

На ІІ („Участь політичних партій у виборчих кампаніях, у роботі Верховної Ради України”) та ІІІ („Діяльність українських політичних партій у контексті суспільно-політичних трансформацій”) секціях були порушені проблеми, пов’язані з практичним функціонуванням сучасної української багатопартійності, її зв’язку з виборчою системою, аналізом участі партійних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні. Основні доповіді секцій:

 • доктора державного управління, професора Національної академії державного управління при Президентові України Л.В. Гонюкової („Формування політичного ринку сучасної України”);
 • доктора наук з державного управління, керівника відділу Всеукраїнського інформаційного агентства „Контекст-медіа” О.Л. Валевського („Динаміка змін виборчих систем в Україні в контексті конфлікту інтересів владних еліт”);
 • доктора політичних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія” О.П. Дем’янчука („Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень”);
 • кандидата політичних наук Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана В.А. Гапоненко („Вплив світових тенденцій функціонування політичних партій на формування партійної системи в Україні”).

Значну увагу викликали доповіді зарубіжних гостей, які стосувалися проблем функціонування партійних систем, взаємодії партій та громадянського суспільства у  пострадянських країнах:

 • доктора політичних наук, керівника відділу політології Регіонального громадського фонду „Інформатика для демократії”, члена наукової ради Російської асоціації політичної науки, співголови дослідницького комітету РАПН з порівняльного вивчення партійних і виборчих систем (Російська Федерація) Ю.Г. Коргунюка („Партийная система России и избирательный цикл 2011–2012 гг.: точка бифуркации?”);
 • доктора політичних наук Брестського державного університету ім. О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь) А.І. Лисюка („Развитие политических партий в постсоветской Беларуси: эволюция, типология, парадоксы”);
 • кандидата філософських наук Інституту європейської інтеграції і політичних наук Академії наук Молдови (Республіка Молдова) П.М. Варзара („Государство и гражданское общество на постсоветском пространстве: механизмы взаимодействия”).

У рамках конференції 25 листопада 2011 р. було проведено дискусійний Круглий стіл на тему „Проблеми функціонування партій та партійної системи України очима експертів і науковців”.

Відбулася презентація книги, що була підготовлена співробітниками відділу соціально-політичної історії, „Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.)” (Київ, 2011 р.).

Ведеться підготовка до видання наукового збірника за результатами конференції.