Міжнародна науково-практична конференція „Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”

24–25 листопада 2011 р. у приміщенні Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулася міжнародна науково-практична конференція „Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”, підготовлена співробітниками відділу соціально-політичної історії інституту. Зібрання було присвячене обговоренню низки теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних з становленням, функціонуванням та перспективами розвитку партійної системи в Україні, взаємовідносин політичних партій та громадянського суспільства, трансформації виборчої системи тощо.

Конференція об’єднала науковців з 10 регіонів України, які представляли найбільші науково-дослідницькі та аналітико-інформаційні центри республіки

 • Національну академію наук України,
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,
 • Український інститут національної пам’яті,
 • Інститут законодавства Верховної Ради України,
 • Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України,
 • Національну академію державного управління при Президентові України,
 • Український центр економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова,
 • Державний інститут сімейної та молодіжної політики,
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • Донецький національний університет,
 • Національний університет „Києво-Могилянська академія”,
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
 • Прикарпатський  національний університет ім. Василя Стефаника,
 • Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича,
 • Національний університет „Острозька академія”,
 • Національна металургійна академія України,
 • Запорізький національний технічний університет,
 • Міжрегіональну академію управління персоналом,
 • Всеукраїнське інформаційне агентство „Контекст-медіа” та ін.

Крім того, у роботі конференції взяли участь науковці з Російської Федерації, Словацької Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Молдова.

На Пленарному засіданні конференції були заслухані й обговорені доповіді:

 • доктора політичних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Н.Ю. Ротар („Членство в партії як форма політичної участі в умовах незавершеності політичних трансформацій”);
 • доктора політичних наук, провідного наукового співробітника, вченого секретаря Інституту політичних наук Словацької академії наук Ю. Марусяка („Система политических партий в Словакии”);
 • доктора політичних наук, президента Російської асоціації політичної науки (Російська Федерація) О.В. Гаман-Голутвіної („Политические партии России в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе”);
 • доктора філософії (PhD) Національного університету „Києво-Могилянська академія” А.А. Мелешевича („Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку системи політичних партій в Україні”);
 • доктора політичних наук, професора М.С. Кармазіної („Етапи розвитку багатопартійності в Україні (кінець 1988–2011 рр.)”).

Упродовж 24–25 листопада 2011 р. відбулися три секційні засідання конференції.

На І секції („Становлення сучасної партійної системи України: організаційні та програмно-ідеологічні засади”) були заслухані і обговорені доповіді, присвячені проблемам української теорії політичних партій, становленню й базових засад національної багатопартійності, взаємовідносин партій і громадянського суспільства. Основні доповіді секції:

 • кандидата політичних наук, доцента Львівського національного університету ім. Івана Франка Ю.Р. Шведи („Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій”);
 • доктора філософських наук, професора Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України А.Ф. Колодій („Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди періоду незалежності”);
 • доктора політичних наук, професора Донецького національного університету М.В. Примуша („Соціополітичний поділ українського суспільства та його ідеологічний спектр”);
 • доктора наук з державного управління, професора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Т.О. Сенюшкіної („Мережеві взаємодії як механізм функціонування політичних партій”).

На ІІ („Участь політичних партій у виборчих кампаніях, у роботі Верховної Ради України”) та ІІІ („Діяльність українських політичних партій у контексті суспільно-політичних трансформацій”) секціях були порушені проблеми, пов’язані з практичним функціонуванням сучасної української багатопартійності, її зв’язку з виборчою системою, аналізом участі партійних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні. Основні доповіді секцій:

 • доктора державного управління, професора Національної академії державного управління при Президентові України Л.В. Гонюкової („Формування політичного ринку сучасної України”);
 • доктора наук з державного управління, керівника відділу Всеукраїнського інформаційного агентства „Контекст-медіа” О.Л. Валевського („Динаміка змін виборчих систем в Україні в контексті конфлікту інтересів владних еліт”);
 • доктора політичних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія” О.П. Дем’янчука („Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень”);
 • кандидата політичних наук Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана В.А. Гапоненко („Вплив світових тенденцій функціонування політичних партій на формування партійної системи в Україні”).

Значну увагу викликали доповіді зарубіжних гостей, які стосувалися проблем функціонування партійних систем, взаємодії партій та громадянського суспільства у  пострадянських країнах:

 • доктора політичних наук, керівника відділу політології Регіонального громадського фонду „Інформатика для демократії”, члена наукової ради Російської асоціації політичної науки, співголови дослідницького комітету РАПН з порівняльного вивчення партійних і виборчих систем (Російська Федерація) Ю.Г. Коргунюка („Партийная система России и избирательный цикл 2011–2012 гг.: точка бифуркации?”);
 • доктора політичних наук Брестського державного університету ім. О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь) А.І. Лисюка („Развитие политических партий в постсоветской Беларуси: эволюция, типология, парадоксы”);
 • кандидата філософських наук Інституту європейської інтеграції і політичних наук Академії наук Молдови (Республіка Молдова) П.М. Варзара („Государство и гражданское общество на постсоветском пространстве: механизмы взаимодействия”).

У рамках конференції 25 листопада 2011 р. було проведено дискусійний Круглий стіл на тему „Проблеми функціонування партій та партійної системи України очима експертів і науковців”.

Відбулася презентація книги, що була підготовлена співробітниками відділу соціально-політичної історії, „Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.)” (Київ, 2011 р.).

 

Ведеться підготовка до видання наукового збірника за результатами конференції.

Пропонуємо фотозвіт з конференції

1. Відкриття конференції. Президія –

 • доктор історичних наук, професор, заступник директора ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України О.М. Майборода;
 • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України М.С. Кармазіна.


2. Робоча Президія конференції:

 • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України М.С. Кармазіна;
 • доктор історичних наук, головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України Т.А. Бевз;
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса В.Д. Яремчук.
3–10. Хід роботи конференції.

11. Виступ доктора політичних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Н.Ю. Ротар.

12. Виступ доктора політичних наук, провідного наукового співробітника, вченого секретаря Інституту політичних наук Словацької академії наук Ю. Марусяка.

13. Виступ доктора політичних наук, президента Російської асоціації політичної науки (Російська Федерація) О.В. Гаман-Голутвіної.

14. Виступ доктора філософії (PhD) Національного університету „Києво-Могилянська академія” А.А. Мелешевича.

15. Виступ доктора політичних наук, професора М.С. Кармазіної.

16. Виступ кандидата політичних наук, доцента Львівського національного університету ім. Івана Франка Ю.Р. Шведи.

17. Виступ доктора політичних наук, керівника відділу політології Регіонального громадського фонду „Інформатика для демократії”, члена наукової ради Російської асоціації політичної науки, співголови дослідницького комітету РАПН з порівняльного вивчення партійних і виборчих систем (Російська Федерація) Ю.Г. Коргунюка.

18. Виступ доктора політичних наук Брестського державного університету ім. О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь) А.І. Лисюка.

19. Виступ доктора політичних наук, професора Донецького національного університету М.В. Примуша.

20. Виступ доктора філософських наук, професора Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України А.Ф. Колодій.

21. Виступ доктора політичних наук, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка А.С. Романюка.

22. Виступ кандидата філософських наук, доцента Національного університету „Києво-Могилянська академія” Н.А. Амельченко.


23. Виступ старшого наукового співробітника Інституту Законодавства Верховної Ради України Н.В. Богашевої.24. Виступ 
доктора політичних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія” О.П. Дем’янчука.


25. Виступ доктора наук з державного управління, професора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Т.О. Сенюшкіної.

26. Виступ доктора історичних наук, завідувача відділу Українського інституту національної пам’яті О.М. Любовець.
27–30. Презентація книги „Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.)”.