Публічна лекція «Обираючи професію політолога: політична наука у світовому вимірі»

 

6 листопада 2018 р. у рамках Школи практичної політики, заснованої кафедрою політології,  перед студентами, аспірантами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка з публічною лекцією на тему «Обираючи професію політолога: політична наука у світовому вимірі» виступила головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Галина Іванівна Зеленько.

В рамках лекції Г.Зеленько розповіла про свою участь у 25-му всесвітньому конгресі політологів у Брісбені (Австралія) і окреслила основні тенденції розвитку політичної науки. Також Г. Зеленько охарактеризувала основні проблеми вітчизняної політичної науки, серед яких: гострий дефіцит професійних політологів, обумовлений пізньою (лише з 1990-х рр.) інституціоналізацією політичної науки в Україні; домінування попиту на політичні технології, як інструменту здобуття влади, над науковими розробками, як засобу соціального конструювання, що призводить до уповільнення формування наукових шкіл; ці проблеми накладаються на об’єктивні, характерні для усієї країни тенденції, що виявляються у недієздатності політичних інститутів превалювання неформальних інститутів над формальними тощо. Лектор підкреслила, що усе це ускладнює завдання політологічного аналізу, фактично унеможливлює не лише довгострокове, але й середньострокове прогнозування, призводить до надто короткого горизонту планування. Г.І. Зеленько зазначила, що, зважаючи на те, що в основу наукової діяльності покладено збір, синтез та аналіз даних, українські політологи постійно стикаються  з проблемою обмеженості емпіричних даних. Однак, незважаючи на усі проблеми об’єктивного і суб’єктивного характеру, політична наука в Україні продовжує свій нелегкий поступ, свідченням чого є все більша її інтеграція у світовий науковий простір.

Лекція викликала жвавий інтерес і супроводжувалася тривалою дискусією.