Сьомі Курасівські читання на тему

4 жовтня 2011 р. відбулися Сьомі Курасівські читання на тему “Політична модернізація в Україні: перспективи та ризики”.

4 жовтня 2011 р. відбулися Сьомі Курасівські читання на тему “Політична модернізація в Україні: перспективи та ризики”.

За результатами конференція буде опублікований черговий випуск Наукових записок. Запрошуємо до участі у читаннях.

Вимоги до публікацій

  • до опублікування приймаються роботи за темою конференції,

  • обсяг матеріалів не повинен перевищувати 20 000 знаків з пробілами

  • статті мають містити анотації українською та англійською мовами. При цьому англомовна анотація повинна будуватися за такою схемою: прізвище та ім’я автора – назва роботи – текст анотації – ключові слова. Україномовна анотація містить лише текст анотації та ключові слова (ім’я автора та назва роботи виносяться у заголовок)

  • Посилання у тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Список використаних джерел та літератури – після основного тексту, подається в порядку появи у тексті.

Редколегія залишає за собою право відбору статей до друку без пояснень авторам.

Заявки про участь у конференції та тексти публікацій надсилати за адресою vp@ipiend.gov.ua

Довідки за телефоном 285 – 70 – 49

ПРОГРАМА

КИЇВ

4 жовтня 2011 р.

ОРГКОМІТЕТ

 

Левенець Юрій Анатолійович – академік НАН України, директор ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Майборода Олександр Микитович – доктор історичних наук, заступник директора ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Кармазіна Марія Степанівна – доктр політичних наук, завідувач відділу соціально-політичної історії ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Михальченко Микола Іванович – член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії та історії політичної науки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, завідувач відділу національних меншин ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Рудич Фелікс Михайлович – доктор філософських наук, завідувач відділу теоретичних і прикладних проблем політології ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Шаповал Юрій Іванович – доктор історичних наук, завідувач відділу етнополітології ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Перевезій Віталій Олександрович – кандидат історичних наук, вчений секретар ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

 

13.30 – 14.00 – реєстрація учасників

14.00 – 17..00 – пленарне засідання

 

ВСТУПНЕ СЛОВО

Левенець Ю.А., академік НАН України, директор ІПіЕНД ім.  І.Ф.Кураса НАН України

 

ДОПОВІДІ

Політична система у проявах властивостей її складових: сучасний український досвід

Майборода О.М., д.і.н., заступник директора ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Проблемні питання модернізації політичної системи України

Карсасьов В.Ю., директор Інституту глобальних стратегій

 

Проблеми демократизації України: реалії громадської думки

Бекешкіна І.Е., к.філос.н., ст.н.с. Інституту соціології НАН України

 

Правові засади модернізації адміністративно-територіального устрою України

Кресіна І. О., д. полі. н., професор зав. відділом ІДП ім.В.М.Корецького НАН України

 

Роль телеологічного конституціоналізму в модернізаційних процесах в Україні

Зеленько Г.І.,  д. політ. н.,  пр.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі

Дем’янчук О.П., д. політ. н, зав кафедрою політології НаУКМА

 

 

ВИСТУПИ

Політичний процес в Україні: традиції і інновації політичної модернізації

Бевз Т.А., д.і.н., гол.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Трансформація етнокультурної політики України в умовах євроінтеграційних процесів

Калакура О.Я., д. політ. н., пр.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Теоретико-методологічні засади політологічного аналізу проблем політичної модернізації українського суспільства

Павко А.І., д.і.н., професор

 

Українська “модернізація”: крах “проекту Просвітництва” або “в сутінках цинічного Розуму”

Шевченко О.К., д.філос.н., пр.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Сучасні підходи до модернізації публічного управління

Береза А. В., к. політ. н., докторант ІДП ім.В.М.Корецького НАН України

 

Інституційна складова модернізації політичної системи в Україні

Гапоненко В.А., к.політ.н.,   асистент кафедри політології та соціології Київського національного університету імені В. Гетьмана

 

Аналіз консервативної моделі політичної модернізації

Гордієнко М.Г. к.політ.н.,  доцент кафедри філософії та політології Національний університет державної податкової служби України

 

Пізнавальна цінність теорії політичної модернізації

Древаль Ю.Д., к.і.н., професор кафедри Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доцент

 

Центральні органи влади в процесі політико-адміністративної модернізації

Друк Ю.Я., к.держ.упр., доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Секуляризація і клерикалізація: полюсні вектори релігійної політики Української держави.

Кирюшко М.І., к.ф.н., пров. наук. сп. ІПіЕНД.

 

Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України

Ковач Л.Л., к.і.н., м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

«Політична модернізація» в дискурсі національних інтересів України

Лісничук О.В., к.політ.н., м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Подготовка и подбор кадров – главный элемент системной модернизации образования

Лисенко В.М., к.філос.н., доцент Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

 

Політичні трансформації пострадянського простору (на прикладі країн центральноазійського регіону)

Ляшенко Т.М., к.політ.н.,  н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Політична модернізація в сучасній Грузії

Мачуський В.В., к.пед.н., м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації

Медвідь Ф.М., к.філос.н., професор кафедри політології МАУП,

Медвідь А.М.  і здобувача кафедри політології МАУП

 

Про модернізацію системи охорони здоров’я: політико-економічні аспекти

Місержи С.Д., к.політ.н., ст. викладач Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

 

Роль інституційних трансформацій у процесі регулювання конфліктів у релігійному полі України

Перевезій В.О., к.і.н., вчений секретар ІПіЕНД ім. І.Ф,Кураса НАН України, доцент

 

Політика модернізації як конфліктогенний чинник в системі державної влади

Перегуда Є.В., к.політ.н.,   зав. кафедри політичних наук КНУБА, доцент

 

Мовно-політичні конфлікти як наслідок модернізації освітньої сфери України на сучасному етапі

Савойська С.В., к.і.н., доцент кафедри політичних наук КНУБА

 

Цивілізаційні блоки держав як системні одиниці сучасного світоустрою та проблемне поле політичної модернізації України

Семко В.Л., к.політ.н.,  доцент кафедри політичних наук КНУБА

 

Роль конституції у модернізації політичної системи країн Східної Європи та України

Стойко О. М., к. політ. н.,  н.с. ІДП ім.В.М.Корецького НАН України

 

Релігійні концепції модернізації держави

Орест О.М., к. політ. н., старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

 

Фактор політичної модернізації в контексті державно-правових механізмів регулювання українсько-російських взаємин

Овчар І., к.політ.н.,  науковий консультант Адвокатської компанії «ЮСТІС»

 

Регіональні суперечності по лінії «Схід – Захід» в контексті політичної модернізації

Рябінін Є.В., к.політ.н.,  доцент Маріупольського державного університету

 

Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України

Баран В.В. аспірант кафедри політології МАУП

 

Шляхи подолання ризиків абсентеїського типу політичної поведінки українських виборців (в контексті політичної модернізації України)

Гаврилюк Д.Ю., аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова

Участь етнічних спільнот Центрального Полісся в сучасних суспільно-політичних процесах

Галагуз І.В., аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка

 

Гендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборчих організаціях

Гербут Н., ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 

Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій

Гербут І.,  пошукач ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

 

Трансформації організаційної діяльності українських політичних партій

Касап Є.О., аспірант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

 

Историко-политологический обзор процессов политической модернизации в разных странах – краткий сравнительный анализ

Курас А.І. м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України

 

Модернізація центральних органів виконавчої влади в Україні (1996−2011)

Левенець Є.Ю., магістр політології

 

Удосконалення механізмів взаємодії між державою та громадянином як чинник модернізації політичної системи

Масич В. В., аспірант ІДП ім.В.М.Корецького НАН України

Стартові умови та можливості політичної модернізації України

Ткачук В.О., ст. викладач кафедри філології та політології Національний університет державної податкової служби України.