ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

6 квітня 2022 року відбулося засідання Президії НАН України на якому розглянуто низку важливих питань та ухвалено відповідні рішення.

  • Про Національну доповідь НАН України „Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз”

Під час засідання було заслухано доповідь віцепрезидента НАН України академіка НАН України Сергія Пирожкова про основні положення Національної доповіді НАН України „Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз”.

У Національній доповіді комплексно досліджено проблематику стійкості українського суспільства та національно-державницьких проєктів до зовнішніх викликів і загроз в історичній ретроспективі та в новітній період. Проаналізовано основні види гібридних загроз для України в умовах російської агресії. Визначено пріоритетні напрями та етапи реалізації стратегії національної стійкості України, а також інституційні, правові та інформаційні чинники її забезпечення в політичній, економічній, соціальній, гуманітарній та військовій сферах.

Доповідь є інтегрованим результатом наукових досліджень, виконаних у межах дослідницьких проєктів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2021 році. У підготовці Національної доповіді НАН України взяли участь фахівці Інституту історії України НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Державної установи „Інститут всесвітньої історії НАН України”.

В обговоренні доповіді взяли участь Президент НАПН України академік НАН України Василь Кремень, член-кореспондент НАН України Олександр Власюк, академік НАН України Ярослав Яцків, академік НАН України Ганна Скрипник.

Віцепрезидент НАН України член-кореспондент НАН України Олег Рафальський зазначив, що актуальність дослідження науковців Академії підтверджується сьогоднішніми подіями. Він відзначив також гостроту та своєчасність постановки питання. На його думку, доповідь дає відповідь на головне питання міжнародних експертів щодо природи сили українського народу проти агресії РФ. На своєчасності появи доповіді наголосив і перший віцепрезидент НАН України академік НАН України Володимир Горбулін.

Заслухавши та обговоривши доповідь віцепрезидента НАН України академіка НАН України С. І. Пирожкова про основні положення Національної доповіді НАН України „Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз”, Президія Національної академії наук України відзначила, що в умовах війни Російської Федерації проти України надзвичайно актуальним завданням для нашої країни є зміцнення національної системи стійкості як ключового сегмента захисту державної незалежності та збереження цивілізаційної суб’єктності країни.

За підсумками обговорення цього питання ухвалено Постанову „Про Національну доповідь НАН України Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз

  • Про участь НАН України у розробленні Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української державності

Розглянувши питання про участь НАН України у розробленні Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української державності, з метою забезпечення участі НАН України в розвитку на законодавчому рівні основ державної політики щодо історії української державності, започаткованих Указом Президента України від 24 серпня 2021 р. № 423/2021 „Про День Української Державності”, Президія НАН України ухвалила постанову, в якій зокрема вказується на те, що  дослідження, спрямовані на розроблення проєкту Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української державності є одним із пріоритетних напрямів діяльності профільних установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Постанова Президії НАН України „Про участь НАН України у розробленні Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української державності

  • Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2019-2021 рр.

Президія НАН України заслухала інформацію віцепрезидента НАН України, голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіка НАН України С. І. Пирожкова про основні наукові та практичні результати, одержані в результаті їх виконання, Президія НАН України відзначає, що завдяки реалізації зазначених програм отримано вагомі теоретичні й прикладні здобутки у дослідженні сучасного стану і перспектив розвитку українського суспільства, виробленні концептуальних підходів до розв’язання державою нагальних проблем у політичній, економічній і культурній сферах.

Реалізація цих програм, зазначається у Постанові Президії НАН України, дала змогу впровадити наукові результати у вигляді аналітичних та прогностичних матеріалів, проєктів нормативних актів, рекомендацій із суспільно значущих питань щодо практики діяльності вищих органів державної влади та управління України, профільних комітетів Верховної Ради України, міністерств і відомств.

В Постанові Президії НАН України зокрема відзначено високий науково-практичний рівень виконаних науковцями нашого Інституту досліджень в межах програми  „Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні” (керівник – член-кореспондент НАН України О. О. Рафальський), наукової теми „Ієрархія цінностей серед населення Сходу та Півдня України: етнополітичний аспект в умовах російської агресії” (д.політ.н. В. А. Войналович та ін.), монографічного дослідження „Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії” (за ред. члена-кореспондента НАН України О. М. Майбороди).

Постановою Президії НАН України затверджено члена-кореспондента НАН України О. О. Рафальського керівником цільової програми наукових досліджень НАН України „Стратегія суспільної трансформації в Україні: проєкт, потенціал, перспективи”, а базовою установою з виконання цієї програми – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Постанова Президії НАН України „Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 20192021 рр.

  • Про відтермінування проведення оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням із 24 лютого 2022 року Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні воєнного стану Президією НАН України ухвалено рішення про відтермінування на час дії в Україні воєнного стану оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України й призупинення проведення підготовчих заходів з такого оцінювання.

Постанова Президії НАН України „Про відтермінування проведення оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України