ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” ВНЕСЕНО ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ INDEX COPERNICUS

 

Журнал „Політичні дослідження”, засновником і видавцем якого є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Журнал увійшов до індексаційної бази ICI Journals Master List.  До цієї бази входять наукові видання, які пройшли багатоступеневий процес параметричної оцінки. Основними вимогами до видань, які внесено до переліку тих, що індексуються, є дотримання редакцією принципів прозорої діяльності, академічної доброчесності, підтвердження якості роботи редакції, редакційної колегії та рецензентів видання.

Наукові видання, що відповідають критеріям та умовам індексації, одержують індекс ICV (Index Copernicus Value), який є показником рівня розвитку наукового журналу та його наукового впливу.