Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1.

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1.

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 496 с.
ISBN 966-7769-54-2

У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця ук­раїнської еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ ти­сячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

ЗМІСТ

Передмова

М.В.Попович. Еліта як соціальний феномен

О.П. Моця. Роль еліт Київської та Козацької держав у тогочасних етнічних процесах

О.П. Реєнт. Формування економічної еліти (XIX – початку XX ст.)

К.В. Балабанов. Воспитание национальной элиты на примере деятельности Мариупольского государственного гуманитарного университета

В.О.Дятлов. Столиця і провінція у протистоянні еліт у Європі в епоху раннього Модерну (XVI-XVIII ст.)

О.В. Зернецька. Нова еліта XXI століття – медіакратія

Д.В. Карев. Российская элита и историко-экономическое изучение Беларуси во второй половине XVIII – 90х гг. XIX ст.

В.І. Кучер. Володимир Винниченко проти сталінської і гітлерівської диктатури

О.М.Майборода. Українська самоідентифікація на сучасному етапі: елітарна та масова версії

А.В. Майоров. Столкновение готов с антами и венедами и формирование новой военно-политической элиты у славян Восточной Европы

Н.И. Михальченко, Е.Н. Ефимова. Белорусская злита в эмиграции (Е. А. Ляцкий в Праге в 1920-е годы)

Л.П. Нагорна. Конструювання ідентичностей у політичних проектах українських регіональних еліт

О.Д. Огуй. Едуард Фішер: штрихи до особистості та творчості як представника іноетнічного домінуючого класу

Ю.В. Павленко. “Творча меншість” та “пасіонарії” як рушії етнонаціональної консолідації

А.В. Петров. “Варяги-Русь” в ІХ-Х вв.: правящая элита Северо-Западной Руси в свете  “варяжского вопроса”

О.О. Рафальський. Українська інтелектуальна еліта в середині-другій половині XIX ст. і процес формування української нації

В.М. Ричка. Еліта і становлення середньовічного міста

П.М. Рудяков. Національні еліти і становлення “нової ідентичності”

А.О. Сіленко. Цифрова нерівність як результат нерівномірності поширення трансформацій, що відбуваються у світі під впливом інформаційних технологій

Ю.І. Шаповал. Соловки: трагедія української еліти

А.В. Блануца. Княжеская элита на Волыни второй половини XVI в. в системе земельного оборота

О.В. Борисова. Проблема титулу rex в геополітиці середньовіччя: нове бачення

Д.П. Ващук. Привілейовані верстви суспільства Великого князівства Литовського за правовими джерелами XV- першої третини ХVІ ст. (на прикладі Київської землі)

М.Є.Горєлов. Українська еліта за В.Липинським і Д.Донцовим

О.Б. Коваленко. Історія та генеалогія соціально-політичної еліти Гетьманщини у науковій спадщині В.Л. Модзалевського

В.П. Коваленко. Давньоруська еліта періоду формування державності: етнічний вимір

Д. М. Котишев. Княжеские элити и городские общини в Южной Руси XI–XII вв.

І.В. Кривошея. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких)

М.В. Мандрык. “Русский европеец” в Америке: вхождение в социокультурное пространство представите ля интеллигенции “иной” цивилизации (из писем Г. Вернадского к родителям)

Ю.М. Поліщук. Місце та роль національних меншин у формуванні цивілізаційного простору України в кінці XVIII – на початку XX століття (на матеріалах Правобережної України)

К.В. Семчинський. Переформування національної еліти в період переходу держави від авторитарного до демократичного правління

Т.М. Соловйова, О.В. Ткаченко. Внесок промисловців Терещенків у розвиток національної культури

О.О. Траверсе. Лідерство і еліти у процесі становлення української політичної нації

В.М. Філоретов. “Еліта” в системі міждисциплінарних досліджень

Н.Н. Юсова. Из жизни научной интеллигенции: некоторые аспекти деятельности ленинградских историков Е. М. Косачевской и В. В. Мавродина

О.В. Батрак. Русько-Візантійський конфлікт середини 40-х pp. XI ст.: церковна політика правлячої еліти Русі на просторі візантійської ойкумени

К.О. Богуславська. Застосування мережевого підходу у дослідженнях політичних еліт

Е.Н. Велешко. Виктимологические аспекты позиционирования крымскотатарской политической элиты

О.Т. Гончар. Українська інтелектуальна еліта у соціокультурному просторі Російської  імперії XIX ст.: на прикладі взаємин М.І.Костомарова і  Т.Г.Шевченка (буденний аспект)

Д.М. Горєлов. Еліта української діаспори США в діалозі з Україною

О.О. Демиденко. Діяльність української інтелігенції в сфері збереження пам’яток козацтва (друга половина 1950-х – 1960-ті роки)

М.П. Лукашевич, М.П. Недюха. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні як засіб консолідації політичної нації

О.Г. Михайловська. Тенденції процесу інституціоналізації громадянського суспільства в сучасній Україні

І.Л. Рогачова. Давньоруський світогляд: між елітою і простолюддям  (проблема формування двовір’я)

А.С. Третяк. Партійна відповідальність як механізм реалізації політичної реформи в сучасній Україні

С. В. Проценко. Цивілізаційні аспекти благодійності й меценатства в Україні та Росії за часів Російської імперії: роль елітарних прошарків суспільства

С.А. Циганков. Правящая злита и городская община древнерусской Тмутаракани

М.Л. Шмикова. Борис Годунов как представитель правящей злити: трансформация образа правителя в официальной идеологии и публицистике Смутного времени  

Я.Л. Шолох. Прихід до керівництва ОУН-УПА Р. Шухевича в руху світлі зарубіжної історіографії національно-визвольного 30-50-х pp. XX ст.

С.Л. Юсов. Вплив українських радянських істориків на формування ідеологічних концептів (на прикладі діяльності В. Голобуцького)