Історична і політична наука та суспільна практика в Україні

Історична і політична наука та суспільна практика в Україні

Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І.Ф.Кураса. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.: іл..
ISBN 978-966-611-701-7

Матеріали книги розкривають життєвий і творчий шлях талановитого вченого, історика, політолога, досвідченого організатора науки, першого директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, віце-президента НАН України І.Ф.Кураса. Відображено його громадську і суспільно-політичну діяльність, зокрема у вищих державних установах – Кабінеті Міністрів і Верховній Раді України.

Значну частину збірника складають статті фахівців гуманітарної сфери знання, що продовжують дослідження проблем, яким надавав великого значення плідний ініціативний науковець І.Ф.Курас.

Вміщені до книги спогади колег, учнів, друзів, які близько знали, багато спілкувалися з І.Ф.Курасом, допомагають краще осягнути непересічні людські якості яскравої, обдарованої особистості.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Б.Є.Патон

ВСТУПНЕ СЛОВО

Основні віхи життя та діяльності І.Ф.Кураса

Частина І

НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І.Ф.КУРАСА

В.А.Смолій, В.Ф.Солдатенко

Внесок І.Ф.Кураса у розвиток історичної науки

Я.С. Калакура

Джерелознавчі та історіографічні студії І.Ф.Кураса

Р.Я.Пиріг

І.Ф.Курас – архівіст

Ю.А.Левенець, О.С.Онищенко, М.І.Михальченко, О.М.Майборода

І.Ф.Курас і становлення політології в Україні

О.С.Онищенко

Віце-президент НАН України

В.М.Литвин

Депутатські будні й ініціативи

О.М.Закусило

Особовий архівний фонд академіка І.Ф.Кураса (загальний огляд)

Праці І.Ф.Кураса

Публікації про І.Ф.Кураса

Частина ІІ

З НАДБАНЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

І.Ф.Курас

Історичні підстави української ідеї (еволюція феномена в контексті пошуку етноісторичних моделей)

І.Ф.Курас

Сучасна регіональна політика як фактор державотворення, стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні, зміцнення її єдності та територіальної цілісності

В.М.Литвин

Роль революцій в історичні долі України

Ю.А.Левенець

Політична наука: параметри раціоналізму

М.В.Томенко

Зміни до Конституції як засіб розв’язання політичних конфліктів в Україні

Ю.С.Шемшученко

Уроки конституційного будівництва в Українській народній республіці

В.Ф.Солдатенко

Україна революційної доби (1917-1920 рр.) в новітньому історіографічному дискурсі

П.П.Гай-Нижник

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили

Р.Я.Пиріг

Політичне «галичанство» у сприйнятті гетьмана Павла Скоропадського

О.М.Любовець

Програмні засади та діяльність Протофісу як репрезентанта інтересів промислових і фінансових кіл України (1917-1918 рр.)

В.Д.Яремчук

Українські партії Східної та Західної України на початку ХХ ст.: проблема консолідації

В.І.Головченко

Гетьман П.Скоропадського в новій «східній політиці» Центральних держав

Д.І.Курас

Проблема влади у період революційної боротьби в працях Микити Шаповала

О.М.Завальнюк

З історії заснування національних університетів (листопад 1917 – серпень 1918 рр.)

В.І.Гусєв

Бунд в Україні на шляху до євсекції КП (б) У (1918-1919 рр)

В.М.Даниленко

Українці і росіяни в процесі формування «соціалістичної нації» (друга половина ХХ ст..)

В.А.Войналович

Релігія і політика в Україні за радянської доби: політологічний концепт

Ю.І.Шаповал

Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття

В.М.Вашкевич

Феномен історичного процесу: соціально-філософський аналіз

В.Г.Кремень

Розвиток особистості в контексті загальноцивілізаційних змін

О.Л.Копиленко

Науково-правові засади законодавчого процесу в Україні: питання теорії і практики

Ю.С.Ганжуров

Роль і місце політичної реклами у виборах до Верховної Ради України

М.І.Михальченко

Суспільствознавство: методологічна криза і шляхи її подолання

Т.А.Бевз

Пірамідальна будова суспільства у теоретичному вимірі О.Строніна

Ф.М.Рудич

Політична наука чи політологія?

В.С.Пазенок

Демократія і людина

Л.О.Нагорна

Право і мораль у сфері вітчизняної етнополітики: виклики, ризики, наукові орієнтири

О.М.Майборода

Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні

О.Я.Калакура

Об’єктивні та суб’єктивні чинники конфліктності сучасних етнокультурних процесів  в Україні

М.І.Панчук

До питання політичного русинства

К.В.Балабанов

Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти, науки та культури (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

Частина ІІІ

У СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ (СПОГАДИ)

М.Л.Вербецький

З господарів люди виростають: слово землякам

В.М.Хмарський

Продовжувати справу

Я.С.Калакура

Аспірантська дружба на все життя

О.Ф.Мінгазутдінов

Роки становлення педагога і вченого

Л.Е.Беренштейн

Вспоминая Ивана Кураса

А.Ф.Карась, Г.А.Карась

Життєва місія

В.Ф.Солдатенко

Талант учителя

Л.П.Вовк

Людина кількох епох

І.Л.Гошуляк

Уроки мудрості, добра і людяності

В.Ю.Мельниченко

Чистий серцем

В.Г.Кремень

Знакова постать у моєму житті.

Д.И.Остапенко

Рассказ о коллеге-друге и друге-коллеге

М.І.Бушин

Світлій пам’яті свого наставника

К.В.Балабанов

І вчитель, і друг

А.В.Денисенко

Ідеї народжуються в тиші

М.Є.Горєлов, О.П.Моця

Шеф-редактор «Діалогу»

О.В.Омельченко

Усе життя в пошуку

В.К.Обшанський

Ним пишається вся Балтщина

М.Л.Вербицький

Дружні зустрічі на рідній землі

Н.М.Шляхова

«Якого ж то ми мали гостя?»

І.Ф.Шаров

Патріот і державник

Б.І.Олійник

Він ніколи не обминав людей

П.Т.Тронько

Із кагорти небайдужих і порядних

Ю.С.Шемшученко

З ним було легко працювати

В.Я.Тацій

Доступний, високопорядний, відповідальний

Л.В.Губерський

Я завжди пишався дружбою з ним

П.П.Толочко

Слово про Іван Федоровича Кураса

С.Б.Курас

Дорога наша людина

Про авторів