Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства)

Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства)

Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) Л.О. Кочубей. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 223 с.
ISBN 978-966-439-226-3

Введено до наукового обігу нові факти про видавничу діяльність Київського університету на основі недосліджених раніше документів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, архівних фондів Центрального Державного історичного архіву України, Державного архіву м. Києва, Державного архіву Київської області.

Основну джерельну базу становлять видання самого Університету Св. Володимира: загально університетське періодичне видання «Университетские известия» (1861-1919), «Записки …» и «Труды …» наукових товариств Київського університету, а також дожовтневі періодичні видання Російської імперії – «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Русская старина», «Киевские Губернские ведомости» тощо.

Для науковців, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією науки, української культури, видавничої діяльності в Україні.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ  1.   Видавнича діяльність Київського університету (1834 – 1861 роки)

1.1.   Стан видання книг з природознавства в Україні у перші десятиріччя XIX століття

1.2.   Початковий період діяльності друкарні при Київському університеті

1.3.   Характеристика видань з природознавства Київського університету

Розділ  2.   Нові напрями видавничої діяльності Київського університету (друга половина XIX – початок XX століття)

2.1.   Діяльність друкарні Університету Св. Володимира у другій половині XIX – на початку XX століття

2.2.   Видавнича та популяризаторська діяльність природничо-наукових товариств Київського університету та з’їздів природодослідників і лікарів

2.3.   Видання науково-допоміжних установ Університету Св. Володимира

Розділ  3.   Характеристика видань Київського університету (1861-1917 роки)

3.1.   Характеристика неперіодичних книжкових видань з природничих наук Київського університету

3.2.   «Университетские известия» – перший науковий часопис у Наддніпрянській Україні

Післямова

Список літератури та джерел

Додатки