Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К.: Стилос, 2001. – 585 с.
ISBN 966-7321-88-6

В монографії розглянуто комплекс суспільно-політичних та національно-державницьких ідей, що сформувалися в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Автор проводить порівняльний аналіз філософсько-політичних концепцій суспільно-політичного розвитку, класифікує і систематизує підходи щодо понять та уявлень про політичний простір і хронополітику, які мали місце у вітчизняній історико-політичній думці. Здійснено спробу сформулювати концепцію системного критичного аналізу ідейно-теоретичних засад і методології суспільно-політичної думки. Книга розрахована на читачів, які цікавляться теорією та історією політичної науки.

ЗМІСТ

Вступ          

Розділ 1. Історіографія, джерелознавча основа та методологія дослідження

1.1. Історіографічні аспекти вивчення вітчизняної суспільно-політичної думки

1.2. Теоретико-методологічні засади аналізу історії вітчизняної суспільно-політичної думки

1.3. Місце та роль фактів в обґрунтуванні й інтерпретації політичної історії України

Розділ 2. Світоглядно-теоретичні засади становлення і розвитку політичної філософії

2.1. Суспільно-політичний та ідеологічний аспекти поняття «парадигма»

2.2. Конституювання предметного поля політичної філософії

2.3. Філософія історії в системі обґрунтувань політичної філософії

Розділ 3. Вітчизняні філософсько-політичні концепції суспільного розвитку у контексті європейської інтелектуальної традиції (друга половина XIXпочаток XX століть)    

3.1.      Система доказів та обґрунтувань суспільно-політичного ідеалу в історіософських концепціях Кирило-Мефодіївського братства і М.Драгоманова

3.2.      Суспільно-політична філософія І.Франка і В.Липинського: соціал-демократична та консервативна альтернативи

3.3.      «Генетичний метод» М.Грушевського та «вольовий націоналізм» Д.Донцова: контроверза раціонального емпіризму та інтуїтивного волюнтаризму

Розділ 4. Моделі хронополітики в системі обґрунтувань національної історії

4.1. Місце і роль національного міфу у відродженні національної свідомості українського народу  

4.2. Ідеалізація і романтизація історії як спосіб політичного мислення в умовах бездержавності

4.3. Модель «омріяного майбутнього» у свідомості українських політичних еліт: між фаталізмом та активізмом

Розділ 5. Образи політичного простору національного буття в українській геополітиці

5.1. Ідея України як «центру» слов’янського світу

5.2. Від концепції етноісторичної єдності народу до ідеї територіального патріотизму нації

5.3. Соборність як метафізична модель української геополітичної думки

Розділ 6. Вітчизняна суспільно-політична думка в контексті політичної антропології         

6.1. Політична антропологія як парадигма політико-філософської рефлексії

6.2. Морально-етичний дискурс в історії вітчизняної політичної думки: антропологічний аспект

Висновки

Примітки

Література