Наукові записки 1 (57), 2012

Наукові записки 1 (57), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 1 (57) – 371 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

РОЗДІЛ І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Рудич Ф.М. Сучасні виклики, що постали перед владою: спроба політологічного аналізу

Пахарєв А.Д. Передумови становлення української державності в подіях ХХ століття: історико – політологічний аспект

Ганжуров Ю.С. Україна в контексті основних комунікацій державотворення, або яку країну ми будуємо

Зеленько Г.І. Політична динаміка в умовах Центрально-Східної Європи в умовах кризи в Європейському Союзі

Кочубей Л.О. Франція: сучасні дискурсії про національну ідентичність

Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків

Кудряченко А.І. Засади демократичного сходження ФРН

Щербенко Е.В. Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка

Кононенко Н.В. Базові контури парадигми новітньої російської ідеології

Ляшенко Т.М. Ідеологічне підґрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані

Мачуський В.А. Витоки та еволюція грузино – осетинського конфлікту

Балабан Р.В. Конфігурація влади та бізнесу в Україні

Брехаря С.Г. Взаємовідносини влади та бізнесу в Республіці Казахстан

Мілова М.І., Димова О.В. Громадянське суспільство в Україні: три умови переходу до порядку «відкритого достопу»

Неліпа Д.В. Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології

Черінько І.П. Аналіз загроз утвердженню України як єдиної держави

Андрущенко Т.В. Роль національних держав у цивілізаційних конфліктах

Кирюшко М.І. Актуальність модернізації політики держави щодо релігії та релігійних організацій в Україні (на прикладі ісламських інститутів)

Соловей А.О. Українсько-російське партнерство в умовах глобалізації – важливий чинник євроінтеграційних процесів

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Чебан А.Д. Роль Польщі у вирішенні проблем євро простору

Симоненко О.В. Політичне лідерство в ресурсному вимірі

Терещук М.І. Використання PR – технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах

Палько О.П. Еволюція концепції «історичних» та «неісторичних» народів у європейській соціалістичній думці

Гербут І.А. Виборча інженерія як технологія формування партійних систем

Куценко Є.В. Ефективність застосування виборчих технологій на парламентських виборах 2007 р. в Україні

Науменко О.М. Якісний склад і система підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні

Остапенко М.А. Інформаційне суспільство: епоха політики образів

Рафальський І. Орієнтири самовизначення в умовах державної незалежності України

Гербут Н.А. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень

Цепенда І.Є. Рецензія на монографію Харченко Л.В. Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико – методологічний аспект)

Резніченко О.М. Бібліотека інформує

Відомості про авторів