Наукові записки 2 (64), 2013

Наукові записки 2 (64), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 2 (64) – 581 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Нагорна Л.П. Історичні знання в системі громадянської освіти

Бушанський В.В. Історична свідомість і поняття «цивілізація»

Рябчук М.Ю. Відміни колоніалізму: про застосовність постколоніальної методології до вивчення посткомуністичної Східної Європи

Лічничук О.В. Історична пам’ять та національні інтереси: особливості дискусійних інтерпретацій українського суспільства

Левітас Ф.Л. Пам’ять про Другу світову війну в контексті сучасного історичного дискурсу

Кирюшко М.І. Ідея Халіфату в історичній пам’яті мусульманських народів у сучасній Україні

Набок С.В. Історія в перших особах: знадоби до дослідження державної політики пам’яті

Лобода Т.М. Музейний рух на Волині у умовах політики «коренізації»: актуалізація історичної пам’яті та етнокультурної ідентичності національних меншин

Глушко А.О. Архітектоніка сучасного національного історичного наративу: українські «козаки» і словенські kosezi

Євсеєв К.В. Історична та колективна пам’ять як феномен

Піляєв І.С. Актуалізація проєвропейського концепту Русі-України в контексті сучасних тенденцій націотворення в Україні і Російській Федерації

Полтавець С.В. Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р.

ІІ. ПРОБЛЕМ ЕТНОПОЛІТИКИ

Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичності

Рудакевич О.М. Взаємозв’язок громадянської та національної самоорганізації

Рафальський І.О. Детермінанти українського національного самовизначення

Римаренко С.Ю. Самоорганізація етнічних груп в Україні

Кулик В.М. Вплив віку на мовні практики й уявлення громадян України

Кочан Н.І. Міноритарні релігійні організації (протестантські та етноконфесійні спільноти, новітні релігійні організації та рухи) у контексті етнополітичної специфіки українського Донбасу

Заребма О.В. Євреї Німеччини та України (1914 – 1933): штрихи до історії культурних взаємовпливів

Макаренко Н.Ю. Національна ідентичність: історико-політичні чинники формування (до 1914 р.)

Березовенко А.В. Вплив наукових поглядів Юрія Шевельова на формування української національної ідентичності та державності

Віднянський В.С. Етнополітичні проблеми в процесі демократичної трансформації країн Вишеградської групи

Яковлєв О.В. Етнополітичний дискурс засобів масової комунікації сучасної України: теоретичні контури дослідження

ІІІ. ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО

Майборода О.М. Політична влада і суспільна солідарність в Україні

Шедяков В.Є. Соціальне партнерство як чинник соціальної безпеки суспільства

Балабан Р.В. Чинники політичної кризи в Україні: лакуни відповідальності

Кремень Т.В. Парадокси політичної рекрутизації

Полянська В.Ю. Праксеологічний вимір естетки політичних відносин: можливості та проблеми застосування

Маслова І.О. Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях

Войналович В.А. Пізньопротестанські спільноти України в умовах трансформації політико-ідеологічної парадигми радянської моделі державно-церковних відносин

IV. ГЛОБАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Литвин В.С. , Романюк А.С. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості: концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі

Білошицький С.В. Демографічна криза західної цивілізації та її наслідки для поширення ліберальної демократії

Войтович Р.В. Нові контексти глобальної політичної реструктуризації світу: аксіологічний аналіз

Петькун С.М. Мова як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації

Гайдай Д.Ю. Місце Косовського міфу у сербському національному дискурсі

Магла Є.В. Основні фактор впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації

Відомості про авторів