Наукові записки 3 (47), 2010

Наукові записки 3 (47), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 / 3 (47) – 390 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Кривицька О. Проблема нетерпимості в українському суспільстві: стан та перспективи подолання

Макаренко Н. Регіональний вимір національної ідентичності: витоки й модерні виклики (південноукраїнський формат)

Лихач Ю. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення прав національних меншин в Україні

Харченко Л. Етапи формування політико-управлінської еліти у посттрансформацйний період розвитку України

Панасюк Л. До витоків білінгвізму в Україні: зміни мовного середовища під впливом міграційних процесів та міграційної політики

Беззуб’як М. Етнічна деструктивність та громадянське суспільство

Кирюшко М. Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс

Маковська Д. Теоретичні засади виділення суб’єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів

II. ЕТНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шаповал Ю. Пам’ять про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії

Поліщук Ю. Політика російського царизму щодо релігійного життя єврейських громад Правобережної України (кінець XVIII – початок XX століття)

Винник О. Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918 – 1919 рр.)

Яремчук В. Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець ХІХ – 1914 р.)

Погребинська І. Минуле у сучасному: мультикультурні тенденції у країнах Східної Європи і Балтії першої чверті ХХ століття

Набок С. Досягнення та перспективи розвитку вітчизняної біографіки. На матеріалах історії УАН / ВУФН 1920 – х років

Цепенда І. Українсько-польські взаємини 40 – 50 – х років ХХ ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР

III. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності

Брожина В. Радикальний ваххабізм як ідеологія релігійно-політичного екстремізму

Федоренко О. Проблеми становлення геополітики як напряму політичної науки в умовах побудови незалежної української держави

Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях

Кононенко С. Етнонаціональні передумови великодержавного месіанства

Кондратенко Д. Економічний націоналізм: політичні теорії

Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності

Ляшенко Т. Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування

Малько О. Судова система як чинник формування інституту прав людини в Україні

Ковач Л. Міжнаціональні відносини в Україні: стан, проблеми та шляхи гармонізації

Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики

Черінько І. Політика лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (на прикладі Туреччини та Балканських країн)

Полтавець С. Біографія І. Полтавця – Остряниці: шлях від козака до гетьмана

IV. ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Кулик В. Означувальні рамки в новинах текстах українських мас-медій

Лісничук О. Дискурс національних інтересів України як об’єкт політичного дослідження

Мандебура О. Політична історія України: знакові події в дискурсі Українських  ЗМІ

Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології)

Акайомова А. Аналіз комунікаційної практики ЗМІ та державної влади (на прикладі Державної думи Російської Федерації)

Відомості про авторів