Наукові записки 36, 2007

Наукові записки 36, 2007

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К.: Знання України, 2007.
ISBN 966-022-769-8

Вийшов друком номер 36 "наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України" за результатами Курасівських читань

Завантажити повну версію

Теоретичні проблеми взаємодії влади і суспільства

Дубас О. П. Особливості аксіологічного підходу до розуміння політичної комунікації: аналіз основних концепцій

Богуславська К.О. Характеристика та інтерпретація параметрів політичних мереж для дослідження взаємодії політичних акторів.

Беззуб’як М.Й. Суспільство національне та суспільство громадянське

Гордієнко М.Г. Імператив легітимної моделі влади в умовах реформування політичної системи України

Цюрупа М.В. Поняття “м’якої сили” в структурі влади сучасної держави

Кононенко С.ВСуспільство і політика за умов олігархії

Розумюк В. М. Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект?

Бучма О.В. Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства

Реформування політичної системи України

Кудряченко А.І. Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України

Бідзюра І.П. Пошук шляхів суспільного розвитку України і відповідної йому моделі самоврядування.

Бондар С.С. Правова регламентація статусу опозиції в Україні: доцільність та форми реалізації

Макаренко Н.Ю. Роль Верховної Ради як законодавчого інституту у процесі розвитку соціальної держави

Пащенко В.І. Від демократичної держави до демократичного суспільства

Черінько І.П. Виборча система України: від мажоритарної до пропорційної

Барановський Ф.В. Особливості розвитку та проблеми подальшого розширення ЄС в контексті успішної реалізації євроінтеграційного курсу України

Ляшенко О.О. Питання автономії Закарпаття у виборчих кампаніях 1994-2006 рр.

Формування інститутів громадянського суспільства

Дергачов О.П. Виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства

Іванюк М.І. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України

Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства

Олексин Я.В. Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні

Ляшенко Т.М. До проблеми побудови інститутів громадянського суспільства в країнах Центральної Азії

Ковач Л.Л. Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку

Засоби масової інформації та інформаційних технологій

Плющ А.Н. Дискурсивная практика информационного пространства

Кочубей Л.О. Інтернет-технології, вибори і процес утвердження громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи

Дмитришин Ю.А. Соціальна реклама як інструмент у боротьбі за політичну владу

Політичне лідерство

Рудич Ф.М. Політичний клас. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні незалежності Української держави

Пахарєв А.Д. Проблеми формування політичних еліт у маргиналізованому суспільстві: український вимір

Бевз Т. А. “Політики” і “політикани” у структурі владних відносин

Кононенко Н.В. Механізм формування та шляхи інституалізації сучасної української еліти

Медвідь Ф.М. Діяльність політичних еліт і лідерів у реформуванні політичної системи України  в умовах становлення стратегії національної безпеки

Симоненко О.В. Інноваційні моделі сучасного загальнополітичного лідерства в умовах політичних трансформацій в Україні

Проблеми ефективності державного управління

Дем’яненко Б.Л. Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій

Василевська Т.Е. Інституціональні впливи та моральнісна саморегуляція як фактори підтримки етики державних службовців

Левицька Н.М. Фінансове забезпечення науки і освіти як один з пріоритетів державної політики

Рачинський А.П. Компетенція державно-управлінського персоналу: сучасні методики її формування

Друк Ю.Я. Центральні органи влади в умовах політико-адміністративної модернізації: досвід, проблеми формування і функціонування

Традиції взаємин влади і суспільства в Україні

Солдатенко В.Ф. До питання про формування традицій взаємин української влади і суспільства (революційна доба 1917 – 1920)

Кривошея В.В. Козацько-гетьманська держава: еволюція інститутів влади

Полтавець С.В. Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини ХVII століття

Редькіна Г.М. Психологічний тип «радянський українець» та його еволюція в пострадянському просторі

Поліщук Ю.М. Старовіри Правобережної України, як об’єкт політики російського царизму (кінець ХVIII –  початок ХХ століття)

Красівський О.Я. Дипломатична  діяльність М. Тишкевича в період відродження Української держави  (1919-1920)