Наукові записки 4 (60), 2012

Наукові записки 4 (60), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 4 (60) – 387 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

Микола Михальченко. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України

Юрій Шайгородський. Аксіологічний вимір української моделі модернізації

Олексій Шевченко. Трансформація образу «Європи» як базової філософської цінності на пострадянському просторі

Ігор Рафальський. Європейський вибір як фактор українського національного самовизначення: передумови, зміст і основні чинники

Маргарита Чабанна. Підходи до інтеграції сутності суспільно-політичних трансформацій у перехідних країнах

Микола Горєлов. Українська доктрина Росії доби незалежності

Олеся Мандебура. Поза політикою: світ культури і духовності крізь призму знакових подій

Олександр Лозовицький. Інформаційне суспільство як основа розвитку національних ціннісних орієнтацій зовнішньої політики держави в умовах сучасної доби глобалізації

Марія Кармазіна. Інформаційна прозорість влади: українська ситуація

Валентин Бушанський. Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеграунду

Василь Козьма. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді

Аліна Зуйковська. Політизація ідеї суспільної солідарності у програмах сучасних українських політичних партій

Євген Невмержицький. Проблеми удосконалення антикорупційних механізмів

Микола Рябчук. Асіологічний аспект національної ідентичності

Олег Козерод. Висвітлення проблем єврейської ідентичності у світі: сучасна англомовна історіографія

Анатолій Подольський. Пам’ять про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан

Олександр Заремба. Цінності та ціннісні розколи українського єврейства: цивілізаційний контекст

Павло Рудяков, Олена Яковлєва. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України

Наталія Замковая. Статус «національної меншини» та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах

Петро Мироненко. Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії)

Тетяна Ляшенко. Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії)

Андрій Шаповал. У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича)

ІІ. СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Тетяна Андрійчук. Розвиток демократії в Україні: вплив політичних цінностей

Ігор Дебенко. Символізація політики та інституційна трансформація в умовах транзиту

Євгенія Макаренко. Проблема міфу в системі сучасної політичної науки

Олена Палько. Феномен євро комунізму у суспільно-політичній думці Західної Європи

Тетяна Лукаш. Філософії виборчого права: модель періоду становлення незалежності

Віталій Ярема. Академічний дискурс проблем коаліційного уряду як діалог між представниками теоретико – ігрового та емпіричного підходів

Ольга Михайлова. Цивілізаційна складова національної ідентичності: нові акценти інформаційної доби

Ірина Галагуз. Участь етнічних спільнот Центрального полісся в сучасних суспільно-політичних процесах

Микола Волгов. Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії

Ігор Черінько. Військовий аташат у складі закордонного дипломатичного представництва як інструмент зміцнення національної безпеки держави

Відомості про авторів