Наукові записки 5 (49), 2010

Наукові записки 5 (49), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 /5 (49) – 428 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Самчук З. Генеалогія і архітектоніка ціннісної сфери суспільної дійсності

Шайгородський Ю. Ціннісний вимір політичної реальності

Бушанський В. Нігілізм і цінності

Ковалевський В. Ціннісні виміри політичної взаємодії, опосередкованої засобами масової інформації та комунікації

Опанасенко Ю. Проблема «суспільної згоди» в світлі сучасних теорій політичного дискурсу

Шевченко О. Симулятивні ціннісні утворення в пострадянських державах як показник глобальної ціннісної кризи

Михальченко М. Кланово-олігархічний режим: негативи і позитиви функціонування

Ткаченко В. Ціннісні ідеологеми лібералізму: державний суверенітет, вільний ринок, суспільний прогрес

Куц Г. Лібералізм класичний і суспільний: спільне  та відмінне

Лозовицький О. Політичне лідерство – втілення соціальних інтересів національних еліт у державотворенні

Поєдинок В., Полторак Н. Етапи розвитку російської елітології як віддзеркалення еволюції суспільних цінностей політичної еліти

Цепенда І. Проблема «першої хвилі» розширення НАТО в суспільно-політичній думці країн Альянсу та країн-кандидатів

Яковлева О. Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації

Козерод О. Розвиток європейської  думки як чинник формування суспільних цінностей у світі: історіографія 90-х років ХХ століття

Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті ХХ століття: дискусія щодо цінностей між етичних взаємин

II. ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ЦІННОСТЕЙ

Горєлов М., Рафальський О. Цивілізаційна парадигма української державності: деякі аспекти цивілізаційного підходу у висвітленні історичного процесу

Кривицька О. Ціннісні-ідеологічні орієнтації українського суспільства: відмінності та перспективи єднання

Рудакевич О. Ціннісний трикутник національної політичної культури

Балабан Р. Українські суспільні цінності

Кармазіна М. Українські Президенти: ідеї й іміджі

Рудяков П. Гуманитарный базис украинской демократии

Щербенко Е. Генерація Майдану: загальнонаціональний рух і пакт еліт

Фурманюк М. Політичні цінності у форматі державницької ідеології як стратегії розвитку сучасного українського суспільства

Федоренко О. Проблемні тенденції ствердження політичної ідентичності в українському суспільстві на початку ХХІ століття

Дегтеренко А. Культурні цінності етичних груп Українського Північного Приазов’я

Кирюшко М. Поліваріативність розвитку культури як суспільна цінність в Україні ХХІ ст.

Грицина О. Релігійно-історичні корені проявів віктимності в українській суспільній свідомості

Єфимищ Н. Мовнокультурне середовище як цінність у політичному дискурсі регіонів Росії (на прикладі Мордовії)

Погребинська І. Механізм і форми реалізації політичних інтересів (на прикладі українсько-єврейських інтеракцій у період ЗУНР)

III. СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Чабанна М. Застосування моделі політико-управлінського циклу до дослідження процесу прийняття політичних рішень

Курилич М. Трансформація та політизація міграційних процесів під впливом глобалізації

Малюська А. Вплив національних меншин походження з прикордонних з Україною держав на формування внутрішньої і зовнішньої політики України

Панаріна О. Багатосторонній вимір польсько-німецького співробітництва в рамках «Веймарського трикутника»

Коцан Р. Геополітичні чинники виникнення і розвитку транскордонного співробітництва в українсько-польському прикордонні

Мищак І. Соціальні перетворення в Західній Україні у повоєнні роки: історіографія

Відомості про авторів