Наукові записки 5 (61), 2012

Наукові записки 5 (61), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 5 (61) – 391 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Ніколаєць Ю.О. Міжетнічна взаємодія в Донбасі у другій половині ХХ ст.

Перевезій В.О. Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні

Калакура О.Я. Мовні практики й етнічна само ідентифікація населення Донбасу

Пашкова О.Б. Соціально-політичні фактори консолідації українського суспільства

Рафальський І.О. Вектори національного самовизначення

Рубан А.О. Виховання міжетнічної толерантності в глобалізованому світі

Стоянова А. Етнонаціоналізм у Західній Європі: сучасні інтерпретації

Гончаров В.І. Національні традиції у формуванні нового вчителя: історичний і сучасний контекст

Макаренко Н.Ю. Етнічна диференціація народжуваності на Донбасі (1991-2012)

Пергер Т.І. Формування моральної та естетичної культури молоді як засада українського державотворення

Березинський В.П. Соціально-політичні аттрактори як центри потенційних шляхів еволюції соціально-політичної системи у фазі її самоорганізації

Бушанськиий В.В. Архаїчні прояви в українській політичній свідомості

Гайдай Д.Ю. Вплив західних медія на перебіг війни в Боснії і Герцоговині (1992-1995)

Євсеєв К.В. Основні принципи контент-аналізу політичних текстів

Краснопільська А.О. Засади градуалістичного підходу до визначення консолідації демократії

Яремчук В.Д. Проблема національної державності та соборності у стратегії української соціал-демократії Східної і Західної України у роки Першої світової війни

Ярмоленко М.І. Мови корінних народів та національних меншин в Україні: право-політична база функціонування

Ковач Л.Л. Етностатусні характеристики населення Донбасу: політичні виклики і державна політика

Хонін В.М. Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин

Чиналиев У.К. 20-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Украиной

Рябчук М.Ю. Про «слабку» національну ідентичність білорусів: спроба проб лематизації

Круглашов А.А. Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні (2004, 2010 рр.)

Горбань Т.Ю., Коцур В.В. Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР

Рудич С.Ф. Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічна та культурна різноманітність

Кочан Н.І. Етнополітичні аспекти формування та розвитку ісламу в Донбаському регіоні України

Заремба О.В. Періодик «Ратнбілдунг» як джерело до вивчення офіційного дискурсу доби коренізації (1928-1930)

Акайомова А. Теорія комунікації як проблема теоретичної ідентифікації

Галагуз І.В. Національно-культурні організації Центрального Полісся як осередки відродження та розвитку етнічності

Відомості про авторів