Наукові записки 6 (56), 2011

Наукові записки 6 (56), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 6 (56) – 495 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ТЕОРИТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКО-МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кресіна І.О. Правові засади модернізації адміністративно-територіального устрою України

Дем’янчук О.П. SWOT – аналіз політичної системи України в модернізацій ній парадигмі

Бевз Т.А. Політичний процес в Україні: традиції й інновації політичної модернізації

Павко А.І. Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем політичної модернізації українського суспільства

Шевченко О.К. Українська «модернізація»: крах «проекту Просвітництва» або «в сутінках цинічного Розуму»

Гапоненко В.А. Інституційна складова модернізації політичної системи в Україні

Гордієнко М.Г. Аналіз консервативної моделі політичної модернізації

Смірнова В.О. Раціональні передумови політичного волюнтаризму

Неліпа Д.В. Основні етапи проведення системного аналізу в політологічних дослідженнях

Балабан Р.В. Модернізація для України

Лозовицький О.С. Інтернаціоналізація та глобалізація як головні тенденції етнонаціонального розвитку

Євсєєв К.В. Політичний біхевіоризм як феномен модерністського наукового світогляду

II. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Береза А.В. Сучасні підходи до модернізації публічного управління

Друк Ю.Я. Центральні органи влади в процесі політико-адміністративної модернізації

Перегуда Є.В. Політика модернізації як конфліктогенний чинник у системі державної влади

Медвідь Ф.М., Медвідь А.М. Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації

Гаврилюк Д.Ю. Шляхи подолання ризиків абсентеїстського типу політичної поведінки українських виборців (в контексті політичної модернізації України)

Гербут Н. Гендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборчих організаціях

Гербут І. Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій

Касап Є.О. Трансформації органах влади діяльності українських політичних партій

Левенець Є.Ю. Модернізація центральних органів виконавчої влади в Україні (1996-2011)

Черінько І.П. Скорочення штату державних службовців та дипломатів у контексті адміністративної реформи в Україні

Митко А.М. Модернізація інформаційного простору Волині в умовах економічної нестабільності періоду становлення незалежності України (1991 – 2010 рр.)

Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти як наслідок «модернізації» освітньої сфери України на сучасному етапі

Рябінін Є.В. Регіональні суперечності по лінії «Схід-Захід» у контексті політичної модернізації

Фурманюк М. Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації

Лікарчук Н.В. Сутність, ознаки та критерії сегментування політичного ринку

Заставна М. Сучасні політичний клас і політична еліта в Україні

Войтенко Ю. Налагодження системи балансу влади в Україні як необхідна умова політичної модернізації

Басараб М.М. Превентивні етнополітичні заходи держави задля мінімізації сепаратистських ризиків

III. ПОЛІТИКО-МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Дзвінчук Д.І. Модернізаційні процеси в країнах Центральної Європи та псевдо модернізація в Україні

Кононенко Н.В. Чому не вийшло демократії: Росія на початку ХХІ ст..

Ляшенко Т.М. Політичні трансформації пострадянського простору (на прикладі країн центральноазійського регіону)

Соколов В. Туркменистан: стратегия энергетической политики

Мачуський В.В. Політична модернізація в сучасній Грузії

Овчар І.В. Фактор політичної модернізації в контексті державно-правових механізмів регулювання українсько-російських взаємин

Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері

IV. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Бушанський В.В. Мовні суперечності в Україні: від раннього модерну до сьогодення

Полтавець С.В. Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи

Кальян С.Є. Реалізація більшовицької національної політики в УРСР (1920-1939)

Глушко А.О. Концепт автохтонності як складова історичної пам’яті українців і словенців: компаративний аналіз

Вдовичин І.Я. Консервативний варіант модернізації (політичної ідеї В.Липинського і сучасність)

Баран В.В. Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України

Відомості про авторів