Наукові записки 6 (62), 2012

Наукові записки 6 (62), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 6 (62) – 391 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ

Королько В.Г. Моделі зв’язків політичного режиму з громадськістю

Беззуб’як М.В. Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму

Гордієнко М.Г. Проблеми демократичної трансформації посттоталітарного режиму

Денисенко І.Д. Політичний режим і суспільство: особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції

Древаль Ю.Д. Розвиненість парламентаризму як фактор досягнення режиму консолідованої демократії

Литвин В. Концепти «дефектної» та «вбудованої» демократій: дефініція та генералізація

Рудакевич О.М. Демократія як чинник формування націй і національних держав

Меркотян К. Політичні партії як уособлення політичного режиму

Митко А.М. Ліберальне підґрунтя інформаційної демократії

Овчар І.В. Технології легітимізації влади: правові механізми тасуспільні можливості

Перегуда Є.В. Взаємодія загальнодержавних та місцевих органіввиконавчої влади в контексті становлення сучасного політичного режиму

Яцура К.Г. Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки

ІІ. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Кармазіна М.С. Непрозорість української державної влади: Причини і наслідки

Кононенко С. Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості

Мацієвський Ю.В. Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.)

Шевченко О.К. Основні концептуальні метафори визначення політичного режиму в Україні

Куц К.М. Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору

Редькіна Г.М. Особливості політичного режиму в Україні

Рафальський І.О. Український національний проект і його цивілізаційний контекст

Балабан Р.В. Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей

Арабаджає Д.Ю., Мяло П.І., Пашков В.В. Аналіз процесу формування органів влади в Україні як одного з базових елементів політичного режиму

Гаврилюк Д. Характер впливу діючого політичного режиму в Україні на політичну та електоральну неучасть

Дем’яненко В.М. Патерналістські мотивації в електоральному виборі громадян України

Донченко К. Нормативно-правові та політичні аспекти становлення регіонального режиму (на прикладі Полтавської області)

Євсєєв К.В. Символічна політика в Україні

Зуйковська А.А. Громадянська освіта як засіб впровадження  цінностей суспільної солідарності: український досвід

Богомолова Н., Малеванній Н. Роль политической элиты в становлении украинской государственности

Савойська С.В. Мовно-політична проблема у контексті передвиборної політичної кризи: теоретичний аналіз основних тенденцій

ІІІ. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Дем’яненко Б.Л. Україна і світ у 2012 році: компаративний аналіз методами міжнародного ранжування

Кочубей Л.О. Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України

Соколов В.Н., Кольцов В.М. Туркменистан: эволюция политической системы

IV. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Вдовичин І.Я. Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політичної думки міжвоєнного періоду)

Заремба О.В., Федоренко О.А. Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60 – 80 рр.)

Медвідь Ф.М., Баран В.В. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи

Яремчук В.Д. Українська революція у Наддніпрянщині як консолідуючий фактор зміцнення партійної системи Західної України

Рєпіна Н.В. Політична культура ХХІ століття: тренди і виклики

Відомості про авторів