Наукові записки. Спеціальний випуск, 2012

Наукові записки. Спеціальний випуск, 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012 / Спеціальний випуск – 330 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Калакура Я.С. Май Панчук у дзеркалі української історіографії

Войналович В.А. Радянська політична модель державноцерковних відносин: наслідки для України

Зварич І.Т., Зварич О.І., Дутчак Ж.І. Парламентський контроль у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду

Горбань Т.Ю. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття ХХ століття.

Гузинець Ю.І. Інтерпретація етнополітичного феномена «національні меншини» у міжнародному праві та законодавстві країн карпатського єврорегіону

Калакура О.Я. Особливості сучасного етнокультурного розвитку України

Ковач Л.Л. Освітній рівень етнічних груп донбаського регіону в контексті суспільно-політичних перетворень сучасної України

Котигоренко В.О. Нація як діалектична лексема

Коцур В.П., Старченко М.В. Молодіжні організації в політичній системі Радянської України: історіографія 1920-1930-х рр.

Коцур В.В. Джерела та історіографія етнополітичної ситуації в Придністров’ї як чинник у міждержавних відносинах України і Молдови

Кочан Н.І. Дилема сучасного українського націєтворення: деякі теоретико-методологічні аспекти проблеми

Красівський О.Я. Україна в контексті східного виміру політики ЄС

Ляшенко О.О. Українська політична нація: етнополітичний аспект

Макаренко Н.Ю. Методологічні особливості і проблематика сучасних етнодемографічних досліджень

Марчук В.В. Українці Галичини в боротьбі за Карпатську Україну

Марчук Н.В. Етнічна політика стосовно русинів в умовах угорської окупації та Другої світової війни

Нестуля О.О., Нестуля С.І. Роль М.Ф. Біляшівського у створенні музею Ф.Р. Штенгеля у с. Городок на Волині

Ніколаєць Ю.О. Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 40-х – у першій половині 80-х років ХХ ст.

Пилипів І.В. Греко-католицька церква в консолідації української нації Східної Галичини у першій половині двадцятих років ХХ століття

Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнодемографічного розвитку УРСР впродовж другої половини ХХ ст.

Відомості про авторів

На пошану ювіляра