Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с.
ISBN 978–966–02–5997–3

У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні.

Видання розраховане на слухачів зі спеціальності політологія.

Ця книга може бути корисною практичним політикам, викладачам, аспірантам і студентам політологічних факультетів та відділень вищих навчальних закладів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

I. Політичні інститути сучасного демократичного суспільства

1.   Поняття, структура та зміст політичних інститутів

2.   Держава як інститут політичної системи. Владні інститути держави

3.   Інститути громадянського суспільства

4.     Особливості становлення політичних інститутів у сучасній Україні.

II. Політичний процес як механізм дії політичної системи суспільства

1.   Політичний процес: зміст, структура та типологія

2.   Сучасний політичний процес в Україні та його особливості

III. Політичні партії як інститут демократичного суспільства: український аспект

1.   Теоретико-методологічні засади сучасної партології

2.   Історичний шлях української багатопартійності і її відродження в умовах державної незалежності

3.   Сучасна українська багатопартійність: здобутки і проблеми

IV. Теоретичні основи елітології і процес формування політичних еліт у сучасній Україні

1.   Наукові концепції політичної еліти: світовий і вітчизняний контекст

2.   Історичні витоки виникнення і еволюція політичних еліт в Україні

3.   Політичні еліти сучасної України: соціальний портрет і проблеми розвитку

V. Політичне лідерство в сучасній Україні: теоретико – історичний аспект і реалізація в новітній політичній практиці

1.   Теоретико – методологічні проблеми політичного лідерства

2.   Ідеї лідерства у світовій і вітчизняній політичній думці

3.   Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми

Післямова