Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.)

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.)

Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.
ISBN 978-966-02-6549-3

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Історіографія та джерела дослідження

1.1.   Історіографія проблеми

1.2.   Джерельний комплекс

РОЗДІЛ ІІ. Політико-правові й інституційні засади етнічної політики Російського царату на Правобережжі

2.1.   Зовнішні і внутрішні чинники

2.2.   Інститути державного управління й адміністративного контролю

2.3.   Законодавча база

2.4.   Етнічна та етносоціальна структура населення: константи та зміни

РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-економічна складова етнічної політики

3.1.   Обмеження економічного потенціалу польської шляхти

3.2.   Преференції росіянам

3.3.   Наступ на «паразитичний спосіб життя» євреїв

3.4.   Залучення німецьких колоністів

3.5.   Чеський фактор у соціально-економічних процесах

РОЗДІЛ IV. Етнополітичний контекст освітньої політики

4.1.   Ліквідація польського шкільництва та його заміна на російську систему освіти

4.2.   Дискримінація освітньої традиції євреїв

4.3.   Спроби русифікації освітнього процесу в німецьких і чеських школах

РОЗДІЛ V. Специфіка етнорелігійного життя

5.1.   Утвердження гегемонії офіційного православ’я

5.2.   Політика щодо старообрядців

5.3.   Боротьба з релігійними устоями євреїв

5.4.   Релігійне життя німецьких і чеських колоністів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК