Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О.Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред.. В.М. Литвин. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
ISBN 978-966-521-487-8

У комплексному дослідженні, виконаному істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню історія українського народу за допомогою політологічного інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності функціонування політичних систем і дати об’єктивну оцінку сучасній ситуації з метою її вдосконалення.

Книга розрахована як на широкий загал, так і на фахівців у галузі політичної науки та державотворчого процесу.

Зміст

Переднє слово

Частина I

Форми взаємодії держави і суспільства: історичний аналіз

РОЗДІЛ 1.   Києво-руська спадщина (В.М.Ричка)

1.   Витоки давньоруської державності

2.   Політичний лад на Русі кінця X – на початку XI ст..

3.   Політична організація давньоруської спільноти. Державна влада та управління (середина XI – початок XIII ст.)

4.   Характер політичної системи Київської держави XII – XIII ст.

Примітки до розділу 1

РОЗДІЛ 2.   Татарська й литовська доба в історії України. (О.В.Русіна)

1.   Україна в політичній системі Золотої Орди

2.   Українські землі у складі Великого князівства Литовського

3.   Регіони поза державним контролем Великого князівства Литовського

Примітки до розділу 2

РОЗДІЛ 3.   Політична система України доби Речі Посполитої (С.А. Лепявко)

1.   Люблінська унія

2.   Основні тенденції розвитку українського суспільства

3.   Політична еліта України

4.   Вищі державні інституції Речі Посполитої

5.   Місцеві органи влади

6.   Становлення  козацької організації

7.   Політична культура

Примітки до розділу 3

РОЗДІЛ 4.    Політична система українського суспільства у роки Національної революції середини XVII ст.. (В.А. Смолій, В.С. Степанков)

1.   Ліквідація польської й становлення української політичної системи

2.   Політичні інститути

3.   Політичні відносини та норми їх регулювання

4.   Політична влада та її особливості

5.   Формування політичної культури

Примітки до розділу 4

РОЗДІЛ 5.   Політична система Гетьманату (В.М. Горобець)

1.   Тенденції розвитку політичної системи Гетьманату в останній третині XVII – XVIII ст..

2.    Інститути політичного життя Гетьманату та механізми їхньої функціональної взаємодії

        Місце Генеральної ради в системі політичної взаємодії

        Тенденції розвитку інституту старшинської ради

        Роль інституту гетьманства в політичні системі козацької України

        Інститут генеральної старшини

        Центральні урядові та судові установи

        Полково-сотенний устрій Гетьманату

        Місце інституту полковництва в політичній системі Гетьманату

        Полковницька соціослужбова корпорація

        Полкова старшина

        Сотенне управління

        Міське і сільське самоврядування

3.   Політичний режим Гетьманату

4.   Політична культура

Примітки до розділу 5

РОЗДІЛ 6.   Україна у складі Російської імперії (В.С. Шандра)

1.   Самодержавство як політична система

2.   Завершальна фаза інтегрування українських земель

3.   Включення Південної України та Криму до імперії

4.   Правобережна Україна

5.   Великі реформи

6.   Модернізація політичної влади на початку ХХ ст..

Примітки до розділу 6

РОЗДІЛ 7.   Українські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської імперії (О.Г. Аркуша)

1.   Організація державної влади

2.   Конституційно-парламентські практики

3.   Інституалізація українського суспільства. Національна ідентичність

4.   Міжнаціональні відносини: між протистоянням і пошуками компромісів

5.   Образ австрійської влади у громадській думці українського суспільства

Примітки до розділу 7

РОЗДІЛ 8.   Українська Народна Республіка (В.Ф. Верстюк)

1.   Революція 1917 р.: зміна політичної системи

2.   Проголошення Української Народної Республіки в умовах морально-правового занепаду інститутів влади

3.   Політична система Української Народної Республіки в умовах іноземної військової присутності

4.   Державотворчий процес на західноукраїнських землях

Примітки до розділу 8

РОЗДІЛ 9.   Українська Держава (Р.Я. Пиріг)

1.   Авторитарно-консервативний режим П.Скоропадського: недосконалість державної моделі

2.   Політичні партії і державна влада

Примітки до розділу 9

РОЗДІЛ 10.   Українські землі у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини (С.В. Віднянський, О.С. Рубльов)

1.   Становлення Польщі, Румунії і Чехословаччини як національних держав

2.   Спроби інтегрування українського етносу в чужонаціональний державотворчий процес

3.   Карпатська Україна як форма української державності

Примітка до розділу 10

РОЗДІЛ 11.   Становлення та еволюція радянської політичної системи (С.В.Кульчицький)

1.   Формування радянського ладу

2.   Українська радянська державність: форми і зміст

3.   Українізація комуністичної диктатури і суспільно-політичного життя

4.   Радянська політична система в добу сталінського штурму

5.   Політична система в останні роки сталінської диктатури

Примітки до розділу11

РОЗДІЛ 12.   України в добу системної кризи радянського ладу (В.М.Даниленко)

1.   Лібералізація суспільно-політичного життя в період «відлиги»

2.   Феномен «застою» в суспільно-політичному та економічному житті, ідеології та культурі

Примітки до розділу 12

РОЗДІЛ 13.   Краї перебудованої політики (В.М. Литвин)

1.   Перші реформи М.Горбачова

2.   Перетворення перебудови на революційний процес

Примітки до розділу 13

 

Частина II

Політична система незалежної України: досвід, уроки, перспективи

РОЗДІЛ 14.   Соціально-економічний вимір (С.О. Біла)

1.   Стратегії соціально-економічних перетворень та структурні реформи в Україні: оцінка їхньої результативності

2.   Відносини власності. Формування великого, середнього та малого капіталу. Розвиток фінансово-промислових груп та їх вплив на формування політичної ситуації в сучасній Україні

3.   Вплив демографічної ситуації, закономірностей формування ринку праці та мобільності робочої сили на політичну консолідацію українського суспільства. Проблема бідності та її соціально-політичні наслідки

Примітки до розділу 14

РОЗДІЛ 15.   Політична реформа: соціальні та психологічні виміри (Є.І. Головаха)

1.   Соціальна структура та інституціональні засади сучасного українського суспільства

       Пострадянська соціальна стратифікація і формування середнього класу

       Феномен подвійної інституціоналізації суспільства в пострадянській Україні

       Соціальні мережі та загрози формування нестанового суспільства

2.   Зміни ціннісно-нормативної структури українського суспільства

       Еволюція системи цінностей: інерція та інновації

       Пострадянська трансформація масових уявлень щодо норм соціальної поведінки

       Цінності та соціальне самопочуття громадян України

3.   Реформування політичної системи і політична культура суспільства

Примітки до розділу 15

РОЗДІЛ 16.    Розвиток державних інституцій в Україні

1.   Інститут президентства (М.С. Карамазіна)

      Інституційний дизайн української влади початку 1990-х: запровадження інституту президентства

      Президенство Леоніда Кучми

      Президенство в після помаранчевий період

2.    Парламент як інститут політичної системи (Л.Є. Шкляр)

       Політична система: структура, функції, типи

       Парламент і парламентизм: поняття та реалії

       Політична система парламентського типу

       Парламентська та президентська форми правління: порівняльний аналіз

       Політична система напівпрезидентського / змішаного типу

       Функції та повноваження законодавчого органу влади

       Парламент України: чи потрібні зміни?

       Роль парламенту в реалізації державної політики

       Напівпрезидентська модель влади: зарубіжний та вітчизняний досвід

       Політична система для України

3.   Форми політичного правління та їх вплив на систему виконавчої влади (Л.Є. Шкляр)

       Форми правління: поняття та реалії

       Уряд – ядро виконавчої влади

       Виконавча влада: вітчизняний досвід

4.   Судова влада (І.О. Кресіна)

       Формування судової системи України

       Шляхи реформування. Конституційна реформа судової влади

       Призначення суддів на адміністративні посади

       Матерільно-фінансове забезпечення судової влади

       Формування суддівського корпусу

Примітки до розділу 16

РОЗДІЛ 17.    Громадянське суспільство і створення динамічної політичної системи в Україні

1.   Державна влада і суспільна самоорганізація (Г.І. Зеленько)

2.    Групи інтересу та впливу, клани і олігархія (Г.В. Касьянов)

3.    Опозиція: проблеми визначення і становлення (Г.В. Касьянов)

        Націонал – демократи

        «Ліві»

        Опозиція як політичний проект

        Опозиція: помаранчева революція і після неї

        Легалізація опозиції

4.    Проблеми консолідації українського суспільства (І.О. Кресіна)

        Етнічний чинник

        Мовний чинник

        Релігійний чинник

        Історичний чинник

5.   Політичні комунікації в Україні (Ю.А. Левенець)

       Законодавче забезпечення діяльності ЗМІ

        Органи державного управління ЗМІ

        Влада і мас – медія

        Що відбувається з нашою політичною культурою?

Примітки до розділу 17

РОЗДІЛ 18.   Геополітичний вимір розвитку України (О.П. Дергачов)

1.   Зовнішні чинники становлення та розвитку української державності

2.   Цивілізаційне та геополітичне самоусвідомлення українських громадян

3.   Європейська спільнота – орієнтир моделювання державності та геополітичного самовизначення

Примітки до розділу 18