Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні.

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні.

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. Посібник / Ф.М. Рудич, Р.В, Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – 440 с
ISBN 978-966-06-0460-2

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова

Розділ 1   ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

1.1   Правова держава і громадянське суспільство: історичний і політологічний контекст

1.2   Політична система в Україні: ймовірні напрями реформування

1.3   Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі

Розділ 2   СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СТУПІНЬ ЗБІГУ ІНТЕРЕСІВ І НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1   Соціально-правова держава як результат політичної і соціальної модернізації України

2.2   Взаємодія держави і громадянського суспільства в реалізації політичних та соціальних прав і свобод людини

2.3   Громадянське суспільство: сутність і тенденції реформування

Розділ 3   МІСЦЕ І РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІІННЯ

3.1   Політичні еліти та політичні лідери – важливі суб’єкти адміністративно-управлінської реформи

3.2   Формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства сучасної України

3.3   Взаємозв’язок політичних, економічних і соціальних реформ. Інститут соціального партнерства

3.4   Місцеве самоврядування: поєднання державних і громадських засад

Розділ 4   ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1   Ініціатива громадян як ключовий чинник реформування освітньої політики

4.2   Роль інфокомунікаційних технологій у формуванні та розвитку громадянського суспільства

4.3   Інститут масової комунікації як складова громадянського суспільства

4.4   Сім’я в контексті розбудови громадянського суспільства в Україні.

Розділ 5   ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ

5.1   Росія, Білорусь, Молдова: варіанти політичної модернізації

5.2   Центральноазіатські країни: особливості суспільно-політичного устрою

5.3   Країни Закавказзя: моделі суспільно-політичного устрою

5.4   Країни Балтії: специфіка громадянського суспільства

Розділ 6   ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

6.1   Передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ

6.2   Політико-правові інструменти формування громадянського суспільства в країнах ЦСЄ

6.3   Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур

Розділ 7   ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

7.1   Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини

7.2   Політична система та інститути громадянського суспільства Австрійської Республіки

7.3   Швейцарія  – країна громадянської консолідації та прямої демократії

Розділ 8   УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

8.1   Громадянське суспільство як суб’єкт міжнародної співпраці

8.2   Міжнародні зобов’язання та співпраця України у сфері суспільно-політичного розвитку.

Післямова

Відомості про авторів