Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с.
ISBN 978-966-02-6547-9

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Доповідь І. Політична інтеграція України: загальнодержавний і регіональний контексти

ЗМІСТ

Розділ 1. Політична інтеграція України як теоретична і практична проблема

1.1. Інтеграція і дезінтеграція як фактор політичної стабільності

1.2. Політична система українського суспільства як предмет інтегративних зосереджень

Розділ 2. Національні та регіональні аспекти інтеграції України: міфології та реальності

Розділ 3. Політичні комунікації в інтеграційних процесах у сучасній Україні

Висновки

Доповідь ІІ. Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика

ЗМІСТ

Розділ 1. Сучасні теорії коаліційних урядів: загальний огляд

Розділ 2. Інституційні параметри коаліційних урядів

2.1.  Інститути, які впливають на попередні домовленості стосовно формування коаліції

2.2. Інститути, які мають вплив на урядові рішення після формування коаліції

2.3. Коаліційні угоди як важливий елемент створення коаліцій

2.4. Фактори, які впливають на формування різних типів коаліцій.

2.5. Особливості формування коаліцій у Центральній та Східній Європі

Розділ 3. Практика формування урядових коаліцій в Україні

Список використаних джерел і літератури

Доповідь ІІІ. Націоконсолідуюча діяльність політичного класу сучасної України: аналіз і прогнозні оцінки

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Історичні передумови політичного протистояння Сходу і Заходу України

1.1. Політико-географічний розподіл України як фактор майбутнього протистояння

1.2. Релігійні та культурно-освітні відмінності населення західних і східних земель України

1.3. Етнічні розбіжності в походженні населення східних і західних українських територій

Розділ 2. Сучасні виклики, що стоять перед політичним класом і вирішення яких може привести до об’єднання України

2.1. Створення національної ідеї. Мовне питання

2.2. Зовнішньополітичні орієнтири України. Політичне та економічне становище держави

Розділ 3. Діяльність політичного класу з формування політичної нації як передумови утвердження єдиної Української держави

3.1. Формування консолідаційної ідеології

3.2. Становлення ефективно діючих владних структур. Інноваційна модель економіки …

3.3. Зовнішньополітична стратегія держави

Висновки і прогнозні оцінки

Список використаних джерел і література

Доповідь IV. Політика історичної пам’яті в Україні: консолідуючий та дезінтегруючий потенціал

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Політика пам’яті та її орієнтаційна місія

Розділ 2. Держава і політика пам’яті: досвід чотирьох Президентів України

Розділ 3. Сучасний політичний міф як інструмент маніпулювання історичною пам’яттю

Розділ 4. Взаємополітизація полів історії та релігії в сучасній Україні

Розділ 5. Обличчя історичної пам’яті. Доробок польського Інституту національної пам’яті та суспільної дискусії

Рекомендації

Доповідь V. Взаємовідносини влади, суспільства та особистості: проблеми та тенденції на шляху модернізації

ЗМІСТ

Розділ 1. Якість українських політичних інститутів у контексті посередництва у суспільно-державних взаємодіях

Розділ ІІ. Легітимація політичної влади у контексті модернізації українського суспільства

Розділ ІІІ. Політична участь громадян України у модернізацій них процесах сучасності як відображення особливостей взаємовідносин у системі влада – суспільство

Розділ IV. Реформи в Україні: потреби суспільства і «відповідь» влади

Розділ V. Формування ідентичності українського суспільства: державна пасивність та її наслідки

Список використаних джерел і літератури

Доповідь VI. Політико-стратегічні виклики для України в контексті інтеграції у світову систему безпеки

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Системність політико-стратегічних викликів для України в сучасному світовому безпековому контексті

Розділ II. «Світова система безпеки» як конфлікт парадигмальних моделей та основні виклики для України в умовах невизначеності її вибору

Розділ III. Міфологізація дійсності як виклик раціональній політиці в Україні

Розділ IV. Інформаційний простір в контексті без пекового дискурсу

Розділ V. Чорноморський флот Російської Федерації у безпековому дискурсі України

Висновки

Рекомендації

Доповідь VII. Історичні символи у масовій політичній свідомості в Україні

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Міф у символічному просторі політики

Розділ 2. Історія в особах: до формування історичної пам’яті в Україні

Висновки

Рекомендації

Доповідь VIII. Культура розв’язання етнічних і конфесійних протиріч і конфліктів в сучасній Україні.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I. Природа етнічних протиріч та конфліктів у сучасній Україні

Розділ II. Роль ісламських організацій України у гармонізації міжетнічних і міжрелігійних протиріч

Розділ ІІІ. Інституціоналізація врегулювання конфліктів у релігійному полі України

Розділ IV. Моделі побудови полі етнічного і полі конфесійного суспільства: перспективи застосування в Україні

Висновки і рекомендації

Список використаних джерел і літератури