Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Либідь, 2009. – 480 с.
ISBN 978-966-06-0550-3

У підручнику розглянуто теорія і розвиток політичної науки від давнини до сучасності, головні поняття прикладної політології, висвітлено процес трансформації політичних систем у країнах СНД, Балтії, Центральної та Східної Європи, а також геополітичні проблеми в сучасному світі. В підручнику широко використано наукові розробки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, де працює автор.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політології.

ЗМІСТ

Передмова

ЧАСТИНА I.   РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Розділ  1.   Політологія як наука. Основні парадигми політології

1.   Виникнення політичної науки

2.   Предмет політології

3.   Методи політології

4.   Природа політичних знань. Функції політичної науки

5.   Поняття парадигми. Головні парадигматичні підходи.

6.   Значення політології у сучасному житті.

Розділ  2.   Історія політичної думки: західна та російська традиції

1.   Політична думка античного світу

2.   Політична думка Середньовіччя

3.   Політична думка раннього етапу Нового Часу

4.   Політична думка Нового Часу: соціальна концепція

5.   Російська політична думка

6.   Марксистські погляди на політику

Розділ  3.   Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

1.   Політична думка Київської Русі

2.   Ідеї політичного й національного відродження України наприкінці XVI – на початку XVII ст..

3.   Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга половина XVII – кінець XVIII ст.)

4.   Конституція П.Орлика як втілення української державницької ідеї

      Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

5.   Політична думка наприкінці XIX – на початку XX ст.

6.   Українська політична думка в першій половині XX ст.

ЧАСТИНА II.    ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Розділ  4.   Поняття політичної системи суспільства

1.   Соціологічна та правова концепції

2.   Політична система й середовище

3.   Форми організації державної влади та форми організації держави

4.   Правова держава. Громадянське суспільство

Розділ  5.   Політична система сучасної України. Тенденції становлення.

1.   Становлення політичної системи в Україні

2.   Головні напрямки реформування політичної системи

3.   Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі

Розділ  6.   Демократія як спосіб організації суспільно-політичного життя

1.   Поняття демократії

2.   Головні концепції демократії

3.   Здійснення влади народом

4.   Що є сучасна демократія?

5.   Народовладдя, інститути громадянського суспільства в Україні: можливості та реальність

ЧАСТИНА III.   ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

Розділ  7.   Політичні партії, політичні еліти, політичне лідерство

1.   Поняття політичної партії. Головні різновиди партійних систем

2.   Партійно-політичний спектр сучасної України

3.   Поняття політичної еліти. Перші класичні концепції

4.   Сучасні теорії еліт.

5.   Природа, концепції та класифікація політичного лідерства

Розділ  8.   Політичний маркетинг і політичний менеджмент

1.   Поняття, види та функції політичного маркетингу

2.   Поняття, функції та види політичного менеджменту

Розділ  9.   Політична культура. Політична ідеологія. Основні політичні течії сучасності

1.   Зміст і структура поняття «політична культура» .

      Типи політичних культур

2.   Політична культура в сучасній Україні

3.   Поняття політичної ідеології

4.   Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні доктрини

5.   Соціалізм і соціал-демократія

6.   Фашизм і неофашизм

ЧАСТИНА IV.   ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ

Розділ  10.   Порівняльна політологія: виникнення, розвиток, концептуальні засади

1.   Виникнення, розвиток, сучасний стан порівняльної політології

2.   Концептуальні засади сучасної порівняльної політології

3.   Політичні режими

4.   Демократія: форми й моделі

5.   Зацікавлені групи

6.   Політичні партії й вибори

7.   Форми державного управління та державного устрою

Розділ  11.   Трансформація політичних систем у країнах СНД і Балтії

1.   Прогнози суспільного розвитку

2.   Перша модель – російська

3.   Україна, Білорусь, Молдова: варіанти суспільного ладу

4.   Центральноазійські країни.

      Особливості моделі суспільного ладу

5.   Країни Закавказзя: між двома берегами

6.   Країни Балтії: західноєвропейська модель

Розділ  12.   Трансформація політичних систем у країнах Центральної та Східної Європи

1.   Оцінка ситуації

2.   Парламентські республіки

3.   Президентсько-парламентські республіки

4.   Югославія – драматизм і трагізм подій

5.   Косовський конфлікт

ЧАСТИНА V.   ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

Розділ  13.   Геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст

1.   Наукові школи геополітики

2.   Сучасні геополітичні течії та школи

Розділ  14.   Геополітика в сучасному світі

1.   Росія в системі геополітичних відносин

2.   Геополітичне поле Європи

3.   Геостратегічна політика Китаю

4.   Геополітика і розвиток Японії

5.   Геополітика країн Близького Сходу

6.   Геополітика країн Африки та Латинської Америки

Розділ  15.   Україна в системі геополітичних координат

1.   Геополітичне становище

2.   Євразійська парадигма: Україна – Росія. Україна – Білорусь. Україна – Молдова. Співдружність Незалежних Держав

3.   Україна, Європа, Євроатлантика

4.   Україна – держави Центральної та Східної Європи

Розділ  16.   Україна та світ після вересневих (2001 р.) подій у США. Війни в Перській затоці: причини, цивілізаційні наслідки

1.   Оцінка ситуації. Одинадцяте вересня 2001 року

2.   Гіркий присмак перемоги

3.   Україна та світ після вересневих подій

4.   Причини війни у Перській затоці

5.   Чи можуть американці виграти мир, вигравши війну

6.   Модель світового ладу: прогнози, реалії.

      Дії України в новій ситуації

Замість післямови

Іменний покажчик

Рекомендована література