Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 3.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 3.

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: І.Ф.Курас, М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич, В.П. Горбатенко, В.П. Андрущенко, І.О. Кресіна. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 212 с.
ISBN 966-7508-14-5

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної політики. Окреме місце займає аналіз взаємодії політичної влади і опозиції – проблема, якій сьогодні майже не приділяється уваги в дослідженнях з політичних, соціологічних і юридичних наук, що видаються в Україні. Але зараз саме взаємовідносини між ними багато в чому визначають перебіг політичного процесу. Тому настав час більш чітко визначити точки напруги між владою і опозицією, вказати цілі і шляхи співпраці різних гілок влади з різними опозиційними силами. Для науковців, політиків і студентів вищих закладів освіти.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1

ВЛАДА І ОПОЗИЦІЯ

Дашутін Г. Демократія як реальний гуманізм

Михальченко М. Взаємодія політичної влади і опозиції як політологічна проблема

Рудич Ф. Взаємодія опозиції і влади в Україні спроба політологічного аналізу

Судаков В. Феномен політичної опозиції в контексті трансформаційної кризи українського суспільства

Лузан А. Природа и политическое поведение оппозиции в модернизируемом обществе.

Бех В., Лукашевич М. Морфогенетичний аспект формування та контури потенційного поля функціонування опозиції в Україні

Болдижар М., Блецкан М. Деякі принципи формування та діяльності опозиції

Пахарев А. Оппозиционность подлинная и мнимая в условиях постсоветского политического устройства

Зеленько Г. Владна модель України як фактор нестабільності

Щербенко Е. Взаємодія опозиція і влади: інституційний розвиток і громадянська освіта

Пархоменко Т. Опозиція і опозиційність: сутність і політичний імідж

Самчук З. Спільним знаменником для «хочу» та «можу» стане оптимум українських інтересів на ім’я «треба»

Кресіна І., Перегуда Є. До питання про доктринальні тенденції розвитку лівої опозиції в Україні.

Розділ 2

ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Онищенко О. Прогноз-попередження: сигнал і моделі дії

Шульженко Ф. Соціальна, правова держава в Україні: суспільний ідеал і реальність

Новакова О. Політична модернізація та громадянське суспільство: перспективи розвитку в Україні

Мазур О. Громадянське суспільство та електоральна практика: проблеми взаємовпливу

Гончаренко Н., Піскорська Г. Глобалізація системи управління в умовах формування єдиної планетарної цивілізації

Кирюшко М. Християнське бачення дихотомії «влада і опозиція»

Андрущенко В. Два погляди на проблему розвитку освіти України у ХІХ столітті: офіційний та опозиційний

Терещенко Ю. Створення образу вищої школи та право як пріоритети її реформування

Корсак К. Суспільство і освіта – тенденції коеволюції у ХХІ столітті

Про авторів книги

Резюме

Summary