В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс.

В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс.

В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.
ISBN 966-8837-04-5

У монографії представлено результати комплексного дослідження політики Комуністичної партії і радянської держави щодо релігій та релігійних інституцій в Україні у 40 – 60 –х роках ХХ століття. На великому фактичному матеріалі, у тому числі вперше залученому до наукового обігу, розкривається природа, зміст і характер  еволюції цієї політики, специфіка її застосування як на різних історичних етапах, так і відносно всіх головних суб’єктів конфесійної сцени України того періоду. Детально досліджуються моделі політики, застосовані до Православної, Греко-католицької, Римо-католицької, Реформатської церков, стосовно протестантських деномінацій та юдейських спільнот. Аналізуються політичні механізми здійснення релігійної політики, задіяний правовий інструментарій, а також методи, які застосовував апарат тоталітарної держави для викорінення інституційованої релігійності та квазі - атеїстичної індоктринації населення тодішньої УРСР. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми, формулюються напрями подальшого наукового дослідження теми. Особливу увагу приділяється з'ясуванню  проблем у державно-церковних відносинах сучасної України, які є безпосереднім наслідком десятиліть радянської церковної політики. Розрахована на науковців, релігійних діячів, політичних аналітиків, аспірантів, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Розділ I. Історіографія, джерела та методологія дослідження.

1.1   Партійно-державна політика щодо релігії, церкви та віруючих як об’єкт наукового аналізу

1.2   Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії та церкви: аналіз джерельної бази

1.3   Політика держави щодо релігійних інституцій: теорія та методологія дослідження

Розділ II. Радянська політична модель державно-церковних відносин: специфіка реалізації в Україні

2.1   Основні фази церковної політики в контексті еволюції внутрішньо та зовнішньополітичної стратегії радянського керівництва.

2.2   Нормативно-правова база обмеження інституалізованої релігійної активності та релігійних прав людини

2.3   Патерни розвитку інститутів державного управління і політичного контролю в сфері релігій

Розділ III. Руська православна церква в інституційному конструкті радянської тоталітарної політичної системи

3.1   Зміст і напрямки партійно-державної політичної лінії щодо управлінських структур та кадрового корпусу РПЦ в Україні

3.2   Система держано-адміністративного контролю у сфері професійної богословської освіти.

3.3   Блокування відтворення духовно-релігійної традиції: політика стосовно православних монастирів

Розділ IV. Нищення Української греко-католицької церкви як складова політики сталінських трансформацій в Західній Україні

4.1   Ліквідація релігійно-інституційної УГКЦ в Галичині

4.2   «Возз’єднавча  акція режиму на Закарпатті і сталінська політика радянізації краю

4.3   Політика викорінення національно-релігійної соціокультурної та соціально-психологічної специфіки Галичини й Закарпаття: боротьба із «залишками унії»

Розділ V. Пізньопротестанські спільноти в структурі радянської партійно-державної політики

5.1   Політика ліквідації організованої релігійної діяльності свідків Єгови та адвентистів сьомого дня

5.2   Політична лінія на централізацію управління протестантськими спільнотами

5.3  Переслідування релігійного дисидентства: боротьба з прихильниками Ради Церков євангельських християн-баптистів

Розділ VI. Дезінтеграція етнічного і релігійного в політиці щодо релігійних об’єднань національних меншин

6.1   Юдейські громади в умовах антисіоністських політичних кампаній

6.2   Політичні технології контролю за діяльністю Римо-католицької церкви в Україні

6.3   Державно-управлінських інструментарій обмеження релігійно-соціальної активності Реформатської церкви Закарпаття

Висновки

Додатки

Джерела

Contents