Наукові записки: Випуск 13, 2000

Наукові записки: Випуск 13, 2000

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 287 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 13/.
ISBN 966-02-1745-5

Збірник містить статті з етнополітичної історії України, присвячені проблемі аналізу існуючих регіональних відмінностей між Сходом та Заходом України, причин їх виникнення та наслідків. У них висвітлюються особливості процесу формування української політичної нації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., актуальні проблеми історії національної революції, боротьби за соборну Українську державу 1917–1920 років, розвитку української нації на сучасному етапі.

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. Регіональні особливості процесу формування української політичної нації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і розробка теоретичних аспектів державного устрою України
Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні початку XX ст.: політичний та регіональний виміри
Пономарьов А.П. Етнорегіональні барви України (конфліктологічний аспект)
Бевз Т.А. До питання формування української нації на зламі XIX-XX століть
Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні та проблеми національно-державного будівництва
Яремчук В.Д. Еволюція державотворчої думки в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни
Симонян Г.В. Проблеми соціально-економічного розвитку Західної України наприкінці XIX – початку XX ст. (на матеріалах Східної Галичини)
Горєлов М.Є. Місцевий патріотизм в державницькій теорії В.Липинського
Курас Д.І. Публіцистична спадщина М.Ю.Шаповала
Рафальський О.О. “Українське питання” в Російській та Австро-Угорській імперіях (до історіографії висвітлення теми)

Розділ II. Українська національна революція та боротьба за соборну українську державу (1917-1920рр.)
Гошуляк І.Л. Протестно-об’єднавчий рух в Україні з приводу “анексії” Тимчасовим урядом її земель
Солдатенко В.Ф., Левченко О.Д. До питання про пошуки воєнно-політичної платформи захисту УНР (грудень 1918 р.)
Халло Л.Г., Солдатенко В.Ф. Співвідношення військових сил прибічників УНР та їх суперників на кінець 1917 – початок 1918 p. (за історіографічними джерелами)
Яремчук В.Д. На шляху до соборної України (деякі штрихи Української революції періоду 1918-1919 pp.).
Губа П.І. Відображення в пресі ідеї соборності України (1917-1919 pp.)
Подольський А.Ю. Директорія Української Народної Республіки (1918-1920 pp.) і єврейський чинник: до постановки питання
Гон М.М. Євреї в суспільно-політичних процесах ЗУНР( осінь 1918 – літо 1919 рр.)

Розділ III. Актуальні проблеми розвитку української нації на сучасному етапі: загальне і регіонально-особливе
Макарчук С.А. Трансформація духовних національних цінностей українців в умовах державної незалежності
Верменич Я.В. Вплив процесів українізації 20-30-х pp. на стан української національної свідомості
Чумак В. М. Ставлення західноукраїнських політичних партій і організацій до політики українізації в УСРР у 1920-х – на поч. 30-х pp.
Собачко О.М. Літературні дискусії доби українізації в контексті процесів зміцнення тоталітаризму
Божко Н.М. Михайло Грушевський – організатор української академічної науки
Кучер В.І. Український національно-визвольний рух в переддень німецько-радянської війни: політологічний аспект
Приходько С.М. Громадянське суспільство як основа інтегративної ідеології
Кирюшко M.I. Релігійний аспект проблеми регіоналізму в Україні
Салій K.I. Роль Київського митрополита Сильвестра Косова стосовно зовнішньої та внутрішньої політики Богдана Хмельницького 1648-1657 pp.
Несвіт Г.П. Інформаційні технології політичної боротьби
Котигоренко В.О. “Кримський вузол” як варіант тристороннього конфлікту: Київ-Сімферополь – ОКНР у пошуках компромісу