Наукові записки: Випуск 20, 2002

Наукові записки: Випуск 20, 2002

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 284 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 20/.
ISBN 966-02-2568-7

У збірнику подано матеріали з загальнотеоретичних проблем політології, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства в Україні і впливом, які чинять на цей процес світові тенденції глобалізації. Виділено рубрику "Студії молодих науковців", яка стала традиційною.

ЗМІСТ

Слово до читача

РОЗДІЛ І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
Рудич Ф. Правова держава і громадянське суспільство: історичний і політологічний контекст
Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження
Пахарев А. Политическое лидерство и формирование гражданского общества: постсоветский период.
Котигоренко В. Об’єднання етнічних меншин України в контекстах громадянського суспільства
Чиналиев У. Личность в гражданском обществе
Щербенко Е. Тоталітарний режим як устрій негромадянського суспільства
Зеленько Г. Перспективи громадянського суспільства в Україні
Новакова О. Формування партійної системи як складова політичної модернізації в сучасній Україні
Фещенко П. Релігійні організації у системі інституцій громадянського суспільства
Кирюшко М. Принципи організації громадянського суспільства і соціальна доктрина Ватикану
Барановський Ф. Громадянське суспільство і економічний розвиток держави: аспекти впливу
Балабан Р. Моделі соціальної стратифікації
Некряч Л. Місцеве самоврядування: місце і роль посадової особи
Кравченко Т. Громадянське суспільство і проблематика соціального розвитку особистості в американській науковій думці XX століття
Архипов В. Соотношение политического насилия и гражданского общества
Кузьмін П. Державний діяч і технології володарювання в ученні Нікколо Макіавеллі

РОЗДІЛ II ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Рудич Ф. Вересневі події 2001 року в США: причини, наслідки. Спроба політологічного аналізу
Дергачов О. Глобалізація та деякі проблеми національного розвитку країн Центрально-східної Європи: випадок України
Грубов В. Європа в пошуках миру і безпеки: витоки, ідеї
Ковальова О. Євроінтеграційна теорія транснаціоналізму і її новітні модифікації
Шурдукова І. Громадянське суспільство як чинник формування геополітичної свідомості

РОЗДІЛ III СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Пащенко В. Громадянське суспільство: генеза концепції
Ванькова Д. Громадянське суспільство й державна влада: проблеми взаємодії
Щербаков І. Багатопартійність як ознака громадянського суспільства
Третяк А. Динаміка участі політичних партій у парламентських виборах (1999 та 2002 роки)
Демченко В. Роль політичної еліти в процесі формування громадянського суспільства та проблеми її становлення
Датченко Н. Форми політичної участі у процесі формування громадянського суспільства
Лук’янова Н. Парламентські вибори як іспит на політичну культуру громадян України
Казміренко Я. Засоби масової інформації у виборчій кампанії як чинник розвитку громадянського суспільства
Байрак М. Історіографія дослідження етноконфесійних відносин

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ