Наукові записки: Випуск 26, 2004

Наукові записки: Випуск 26, 2004

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 347 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 26/.
ISBN 966-02-3382-5

У збірнику вміщені статті, присвячені вивченню відображення в українській політичній думці питань самоорганізації української нації в умовах бездержавності; через призму українського інтересу досліджуються різноманітні аспекти становлення, розвитку та занепаду політичних систем XX століття, зокрема у тих державних організмах, в яких перебувала розтята українська нація в різні часові періоди. Окрему увагу приділено новітнім методологічним підходам до аналізу політичної сфери і з врахуванням цього розглядається інститут президентства в сучасній Україні.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ І УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА: РЕФЛЕКСІЇ НАД БУТТЯМ НАЦІЇ

Кривошея Володимир, Леляк Олександр. До характеристики особистості і світогляду Самійла Величка
Мойсієнко Василь. Вплив західноєвропейського та російського лібералізму на становлення ліберальної думки в Україні
Солдатенко Валерій. Винниченків твір “Відродження нації”: мотивація, історія створення та загальні оцінка
Митрофаненко Юрій. М. Григор’єв – уособлення слави чи трагедії отаманщини?
Рєзнік Віктор. Д. Донцов і В. Липинський в історії України: порівняльний аналіз
Вєдєнєев Дмитро. Погляди українських націоналістів на проблеми державотворення (післявоєнний період)
Палієнко Марина. Український історичний кабінет у Празі (1930 – 1945 pp.): проблеми комплектування, збереження та використання архівних фондів

РОЗДІЛ II УКРАЇНЦІ В ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ XX СТОЛІТТЯ

Яремчук В’ячеслав. Процес модернізації української нації у складі Австро-Угорщини у XIX – на початку XX ст.
Назарук Юлія. Організаційно-політична діяльність Олександра Скорописа-Йолтуховського серед полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині (1914 – 1917 pp.)
Гошуляк Іван. Українські етнічні землі напередодні революції 1917 – 1920 рр.
Бевз Тетяна. Протистояння радянської і парламентської моделей державності у процесі формування політичної системи України (листопад – грудень 1917 р.)
Горєлов Микола. В. Липинський і П. Скоропадський. Розрив стосунків: причини і наслідки
Любовець Олена. Еволюція національних програм українських політичних партій (22 січня 1918 – 22 січня 1919 рр.)
Губа Павло. Питання самостійності України в пресі доби Директорії
Захожай Зореслава. Західноукраїнська інтелігенція в процесі українізації
Ярош Богдан. Карпато-українська держава і кроки по шляху національної соборності на початковому етапі Другої світової війни в контексті геостратегічних процесів
Собачко Ольга. По сторінках журналу “ВАПЛІТЕ”
Кучер Володимир. Збройно-політичне протистояння: радянська влада проти національно-визвольного руху у повоєнні роки
Обушний Микола. Дисидентський рух 60 – 80-х pp. XX ст. – вияв невдоволення обмеженим суверенітетом України
Щербенко Едуард. Засновки дискусій періоду ” перестройки”

Розділ III ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ

Бойко-Бойчук Лариса. Процеси самоорганізації соціально-політичних систем (масштаб територіальної громади)
Нагорна Лариса. Орієнтаційна сфера політичної системи України: регіональний вимір
Кармазіна Марія. Конфліктогенність президенціалізму в Україні: об’єктивно суб’єктивна зумовленість (1991 – 1996 pp.)
Вашкевич Віктор. Специфіка молодіжного сприйняття історії
Колтунов Олександр. Політична коректність: аналіз дефініцій

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ