Наукові записки: Випуск 28, 2005

Наукові записки: Випуск 28, 2005

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 385 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 28/.
ISBN 966-02-3667-0

Збірник містить статті, присвячені проблемі впливу військового фактора на українське державотворення протягом XVII — XX ст. Увага приділяється таким переломним віхам в історії українського народу, як гетьмансько-козацька доба XVII сіп., державотворчі процеси, пов'язані з Першою та Другою світовими війнами, національно-демократична революція 1917 – 1920 рр., сучасні процеси державного будівництва України.

ЗМІСТ

 • ПЕРЕДМОВА
 • Кривошея Володимир. Персональний склад української козацької старшини: стан та перспективи дослідження
 • Куц Олена. Відображення військової історії Києва у сучасних назвах його вулиць
 • Яремчук В’ячеслав. Вплив військово-політичних факторів на державотворчий процес у підавстрійській Україні (початок XX ст. – листопад 1918 р.)
 • Горєлов Микола. Будівничий українського війська (М. Міхновський)
 • Бевз Тетяна. Початки військових формувань в Україні як спроба створення власної армії (березень – квітень 1917р.)
 • Солдатенко Валерій. Крути: ще раз про історію, політику та кон’юнктуру
 • Любовець Олена. Бойова діяльність боротьбистів у 1918 – 1920 рр.
 • Проданюк Федір. Вільне козацтво і Павло Скоропадський: історіографія проблеми
 • Митрофаненко Юрій. Н. Махно та М. Никифорова: порівняльний аналіз
 • Гошуляк Іван. Радянсько-польська війна 1920 року та остаточний крах УНР
 • Кучер Валерій. Штрихи до портрета Юрія Тютюнника
 • Марценюк Руслана. Карпатська Січ у боротьбі за Українську державу
 • Вєдєнєєв Дмитро. Розвідувальна діяльність підпілля Організації українських націоналістів у Західній Україні в 1939-1941 роках
 • Кучер Володимир. Україна у Другій світовій війні: історіографія проблеми
 • Ґонтар Олександр. Легка промисловість України в роки Великої Вітчизняної війни
 • Вишиванюк Олексій. Етноконфесійні трансформації в Україні у перші повоєнні роки (1944 – 1953)
 • Бармак Микола. Законодавче регулювання переходу шляхти Правобережної України у російське дворянство (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
 • Мойсієнко Василь. Ліберальні концепції правового статусу людини та громадянина у вітчизняній політико-правовій думці другої половини XIX – початку XX ст.
 • Коріненко Павло, Шумський Іван. Міграційні процеси як чинник консолідації українців у XX столітті
 • Сенюк Микола. Зв’язки українських громадських організацій Галичини з іншими етнічними теренами у 20 – 30-ті роки XX ст.
 • Собачко Ольга. Призабута літературна спадщина українського народу (нотатки про українських прозаїків 20 – 30-х років)
 • Щербенко Едуард. Зміна культурних кодів суспільства і поява нових реалій у політичному дискурсі періоду “перестройки”
 • Траверсе Олег. Особливості політичних складових суспільних процесів в Україні
 • Кармазіна Марія. Напівпрезидентська форма правління: складнощі ідентифікації
 • Бойко-Бойчук Лариса. Суть та можливості синергетичного підходу у дослідженнях політико-владної взаємодії на рівні територіальної громади
 • Соловей Анатолій. Проблеми раціоналізації українсько-російських відносин
 • ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ