Наукові записки: Випуск 29, 2006

Наукові записки: Випуск 29, 2006

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – 409 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 29/.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск)

Збірник містить статті з актуальних питань історії і сучасних проблем теорії та практики етнонаціональних, етноконфесійних і політичних відносин в Україні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПИТАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Галенко О. Рутенська марка за джерелами ІХ – ХІІ ст.

Ярмоленко М. До питання соціально-економічного розвитку гагаузьких поселень Бессарабії у ХІХ ст.

Поліщук Ю. Шляхта Правобережної України як об’єкт етносоціальної політики російського царизму (кінець XVIII – середина ХІХ століття)

Яремчук В. До проблеми інтегрування української меншини Східної Галичини в політичну систему Австро-Угорської імперії (за оцінками М.Грушевського)

Горбань Т. Українці Закарпаття в роки Першої світової війни: етнополітичні аспекти

Макаренко Н. Міжнародні змагання за Закарпаття на початку ХХ ст.: моделі політичного та національного устрою

Костюк М. Депортація волинських німців взимку 1915 – 1916 рр.

Гон М. Західна Україна 1918 – 1939 років: простір міжетнічної соціокультурної дистанції

Гуцало Л. Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30-х років ХХ століття

Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації

Красівський О., Марчук В. Українці в національній політиці Польщі в 20 – 30-х роках ХХ століття

Гриневич В. Формування сталінської моделі радянського патріотизму напередодні Другої світової війни 1939-1945 рр.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії, церкви та віруючих в Україні у 40 – 60-х роках ХХ ст. як об’єкт наукового аналізу

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУЧАСНИХ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

Панчук М. Коли в Україні порушується мовне питання, значить невдовзі слід очікувати виборів (За матеріалами регіональної преси)

Нагорна Л. Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні

Липчук О. Сучасні концептуальні підходи щодо проблем захисту прав етнонаціональних меншин

Гнатюк Т. Правове забезпечення працівників-мігрантів на міжнародному та національному рівнях

Маруховська-Картунова О. Етнополітичні конфлікти: де, коли і як бунтують етнічні групи

Ляшенко О. До питання про перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні: досвід автономізації Криму та Закарпаття

Павлов О. Структуризація сільських територій за етнічної ознакою

Ковач Л. Динаміка етнічного складу населення Закарпатської області за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.

Калакура О. Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства

Кочан Н. Етноконфесійні стереотипи сучасної УГКЦ: РЦК як “Польська церква” в Україні

Перевезій В. Проблеми українсько-польського порозуміння на початку ХХІ століття та роль релігійних організацій у їх розв’язанні

Кальян С. Відродження єврейських національних традицій в сучасній Україні

Кирюшко М. Протестні акції мусульман 2006 року: політичні та культурні аспекти

Фролова В. Інформаційний аспект адаптації “нетрадиційних” іммігрантів в українське суспільство

Горєлов Д. Актуальні проблеми розвитку стосунків української діаспори США з Україною

Чувардинський О. Теоретико-філософське осмислення поняття “громадянське суспільство”

Доля І. Політичні партії як дієві суб’єкти місцевого самоврядування

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ