Наукові записки: Випуск 32, 2006

Наукові записки: Випуск 32, 2006

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 32. – 482 с.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4166-6 (Вип. 32)

Збірник містить статті, присвячені трансформаційним процесам ХХІ століття. Частина статей розкриває суть трансформаційних процесів в Україні через аналіз історичного досвіду. Значна увага приділяється також соціально-культурним трансформаціям та висвітленню нинішнього політичного процесу, зокрема новітнім методам дослідження політичної науки, проблема українського "середнього" класу, суперечностям становлення інституту президентства, громадянського суспільства, специфіці елітарності бюрократії, особливостям політичного лідерства та глобальним проблемам сучасності.

Завантажити повну версію

Зміст

Передмова

Розділ 1. Трансформаційні процеси в України (аналіз історичного досвіду)

Кривошея В. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини

Куташев І.В. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи

Яремчук В. Українські партії Наддніпрянської та Наддністрянської України й українське питання наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Бевз Т. Трансформація “владної вертикалі” у добу Центральної Ради

Пиріг Р. Михайло Грушевський у контексті українського сьогодення

Митрофаненко Ю. “Народне повстання” 1918 р. в Єлисаветграді.

Кальян С. Єврейські громадські організації специфіка становлення та діяльності

Солдатенко В. Гетьманська альтернатива: шлях до “конструктивної суспільної” трансформації чи консервативної безвиході?

Бавико О. Оформлення політичної опозиції гетьманському уряду П. Скоропадського та основні форми її діяльності

Любовець О. Пошук шляхів державного будівництва: міжпартійна боротьба на Трудовому Конгресі України.

Курас  Д. Проблема влади у період революційної боротьби в працях М.Ю.Шаповала

Куц О. Українізація як каталізатор духовного життя українського суспільства 20-30-х років

Захожай З. Про радянофільські настрої у Східній Галичині в 20-30-ті роки ХХ сторіччя

Глазунов Г. А. Сліпанський і справа  “УВО”

Собачко О. Українські літературні організації та течії в другій половині 20-х років ХХ століття.

Старічнєва В. Категорія “соборності” у теорії та суспільно-політичній практиці

Кучер В. Німецька “модель України” в контексті підготовки до війни проти СРСР

Радько П. Історик і суспільство (До питання громадської позиції вчених)

Розділ 2. Трансформаційні проблеми у політичному процесі сучасної України: проблеми і перспективи

Токар Л. Українознавство і побудова національної держави в Україні

Кармазіна М. Росія у фокусі “президентського окуляра” (грудень 1991 – липень 1994 рр.)

Кузьменко Т. Український середній клас та його перспективи в контексті соціальних трансформацій

Василевська Т. Елітарність бюрократії у контексті професійної етики

Траверсе О. Сучасні інтерпретації дослідження  політичного лідерства

Богуславська К. Мережевий підхід: причини виникнення, напрямки дослідження мереж та їх типологізація

Кальян С. Єврейські громадські організації : специфіка становлення та діяльності

Шульга М. Дещо про зближення понять “геополітика” та “стратегія” в геополітичній думці сучасної Росії

Крушинський В., Константинов В. Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики

Чувардинський О. „Четверта влада” в структурі громадянського суспільства

Вакулич В. Глобалізм плюс американізація всієї планети