Наукові записки: Випуск 34, 2006

Наукові записки: Випуск 34, 2006

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. (підсерія "Курасівські читання") – 441 с.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 978-966-024242-5 (Вип. 34)

Збірник містить статті з актуальних проблем етнополітології і виходить за результатами других Курасівських читань, що відбулися 3 жовтня 2006 р. на тему: "Етнополітична ситуація в Україні: питання теорії і практики"

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Теоретичні проблеми етнополітики

Олександр Майборода Проблема методу в етнополітичному прогнозуванні

Костянтин Балабанов Академік Іван Федорович Курас та його внесок у розвиток українсько-грецьких відносин

Мирослав Беззуб’як Відродження моделі “державної інкорпорації” та “офіційного націоналізму” в етнічно гетерогенних суспільствах напівпериферії

Тетяна Бевз Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи

Богдан Буяк Етнічні межі глобалізаційно-трансформаційних тенденцій у системі освіти сучасної української молоді

Т.Василевська Етичні виміри етнополітики: державно-управлінський аспект

Михайло Гордієнко Досвід етатистської традиції націєтворення в добу демократичного оновлення України

Галина Загоруй До теоретичних засад проблеми співвідношення політичної та етнополітичної нації

Василь Землюк Етнопсихологічні й етнополітичні особливості ідентичності українців

Олена Кривицька Етнокультурні відмінності як чинник дезінтеграції в Україні

Валерій Лавський, Олена Бойко Трансцендентальна етика та етнополітичні процеси України

Наталія Макаренко Етнонаціональні відмінності регіонів: проблеми формування державної етнополітики України

Артем Мозговий Тетяна Гринюк Суспільно-географічне бачення багатоаспектності   етнонаціональних чинників у визначенні політичних конфліктів

Валентина Пилипенко Державна етнополітика в умовах півдня України: правовий та культурологічний аспект

Віктор Рєзнік Шляхи здобуття української державності ( класократична версія)

Наталія Ротар Етнонаціональні політичні субкультури на пострадянському просторі як фактор консолідації демократії

Галина Зеленько Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-східної Європи.

Сергій Троян Особливості національної толерантності в Україні: проблеми методології та регіональний вимір

Геннадій Васильчук Обов’язок чи право: історико-правовий дискурс щодо виконання “закону про мови”

Ганна Стахєєва Питання мови в законодавстві України

Проблеми національних меншин

Володимир Васильчук Німці в Україні. історіографія проблеми

Олег Калакура Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні

Леся Ковач Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку

Дмитро Курас Проблема національних меншин і національна політика української держави у працях М.Ю.Шаповала

Липчук Оксана Міжнародні та національні інститути захисту прав етнонаціональних меншин

Етнополітичні процеси у сучасному світі

Віра Бурдяк Прагматизм етнополітичних аспектів розвитку Республіки Болгарія

Володимир Вакулич “Священна” місія асоціації  “брати-мусульмани”

Олександр Гузєв Вплив режиму санкцій Організації об’єднаних націй на етнополітичні процеси країн – об’єктів санкцій

Марія Гуцало Деякі теоретичні аспекти аналізу проблеми протидії міжнародному тероризму

Сергій Кононенко Міжнародно-політичні та етнополітичні відносини: сфери накладення і форми розуміння

Артем Курас Внутрішньополітична ситуація в Лівані як приклад етнополітичних проблем та їх міжнародні наслідки

Етноісторичні дослідження

О. Бавико Структурна характеристика політичної опозиції гетьманатові П.Скоропадського

Віктор Гусєв Закон Центральної Ради “Про персонально-національну автономію”: передумови прийняття, історія, уроки

Орест Красівський Західні українці в польській етнонаціональній політиці 20-х років ХХ ст.

Тетяна Горбань Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кінець ХІХ ст. – 1917 р.)

Федір Медвідь „Ідеал національної самостійності ” Івана Франка в контексті Універсалу національної єдності

Юрій Поліщук Фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві як джерело вивчення національної політики російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття)

Оксана Романюк Етнополітика в проблемному колі етнологічних досліджень: історіологічний аналіз

В’ячеслав Яремчук Особливості формування ідейних засад українських політичних партій наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)