Наукові записки: Випуск 6, 1999

Наукові записки: Випуск 6, 1999

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 204 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 6/.
ISBN 966-02-0685-2

Пропонований читачеві випуск Наукових записок переважно спрямований на висвітлення етнополітичної тематики. Інтерес авторського колективу зосереджений на широкому колі питань теоретичної етнополітології і практичної етнонаціональної політики в Україні, у т.ч. на політичних аспектах церковно-конфесійних відносин, а також на історії політичної думки.

 

ЗМІСТ

Розділ І. Теоретичні питання етнополітології
Нагорна Л. Категорія “національна ідентичність” у сучасній етнополітології
Картунов О. Політизація етнічності: характер, умови, результати
Безклубенко С. Національна ідея, державна доктрина, національний дух: до визначення понять
Римаренко С. Самовизначення: суверенітет, інтеграція чи сецесія?
Кривицька О. До питання дослідження етнічних конфліктів
Лісничук О. Групи інтересів в етнополітичному процесі: спроба інтерпретації

Розділ 2. Етнонаціональна політика в Україні
Шкляр Л., Рафальський О. Український націогенез та етнополітика
Майборода О. Функція і роль української еліти у процесі національної інтеграції: (за даними соціологічних обстежень)
Клинченко Т. Освіта і школа в сучасній Україні: етнокультурний аспект
Старовойтова Н. Масова культура в контексті сучасного етнополітичного розвитку України
Кулик В. Особа та нація в Декларації принципів УГС і першій Програмі Народного руху України
Філоретов В. Створення договірно-правової бази і розвиток Турецької трудової імміграції в ФРН в 1960 pp.

Розділ 3. Політичні аспекти церковно-конфесійних відносин: історія і сьогодення Рибачук М. Християнство у контексті сучасного суспільного життя України
Кирюшко М. Іслам у контексті політичної історії Криму
Рибачук М., Кирюшко М. Прояви політизації церковно-конфесійного життя в Україні
Рубльова Н. Вплив доби революційних перетворень на життя Римсько-католицької церкви в Україні. 1917-1921 pp.
Уткін О. Релігійна ситуація в Україні: сучасний етап, явища, тенденції
Смирнов С. Ситуація в українському православ’ї
Сандалюк О. Еклезіологія Православ’я в екуменічному контексті

Розділ 4. Історія політичної науки
Кармазіна М. Кілька штрихів до політичного портрета Михайла Драгоманова
Аляєв Г. Політична теорія Володимира Соловйова як “практична філософія”
Приходько С. Проблеми оптимального соціального устрою у теорії еліти в українській суспільно-політичній думці