Наукові записки: Випуск 9, 1999

Наукові записки: Випуск 9, 1999

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 300 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 9/.
ISBN 966-7215-01-4

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми державотворчих процесів в Україні новітнього часу, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку українського народу.

 

ЗМІСТ

 • Солдатенко В. Українська народна республіка: вибір перспективи
 • Тригуб Б. Місце і роль рад робітничих, солдатських і селянських депутатів в Українській національно-демократичній революції 1917–1918 рр.
 • Литвин С. Симон Петлюра і українізація армії. Чи був можливий інший шлях створення війська?
 • Крот В. М.С. Грушевський про основні напрямки зовнішньої політики України
 • Савченко Г. Вплив мирних переговорів у Бресті на український військовий рух в таборах полонених у Німеччині
 • Щетініна Т. Національні меншини України у виборчій кампанії довсеросійських та українських установчих зборів (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.)
 • Рудий Г. Громадський рух за відродження української мови за доби Центральної Ради (на матеріалах української періодики)
 • Нестуля О. Організаційні підвалини пам’ятко-охоронної роботи в українській державі П.Скоропадського
 • Харченко Т. Реформування органів місцевої адміністративної влади за доби Гетьманату Павла Скоропадського (1918 р.)
 • Радько П. Державотворча діяльність українського історика Дмитра Дорошенка у гетьманському уряді Павла Скоропадського
 • Жванко Л. Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова охорони здоров’я та соціального захисту
 • Пустовіт Т. Український клуб у Полтаві (1913–1918 pp.): відкриття та напрями діяльності
 • Бонь О. О.П. Новицький і шевченківський ювілей 1911 року в Москві
 • Плаксій Т. Міське громадське самоврядування в Україні за умов Народно-демократичної революції (1917 – 1919 рр.)
 • Терела Г. Здійснення хлібної монополії в Українській державі П.Скоропадського
 • Бевз Т. Українська революція в концепції УПСР
 • Дудка В. До питання аграрної політики періоду Національно-демократичної революції в Україні
 • Савицька Н. Державна національно-культурна політика серед національних меншин в добу Української революції
 • Ревегук В. Українське культурно-освітнє будівництво на Полтавщині в умовах денікінщини
 • Любовець О. Боротьбизм і проблеми становлення української державності
 • Кучер В., Павленко В. Державно-соборницькі змагання галицьких українців у міжвоєнну добу
 • Стегній П. До питання про діяльність 9-го повстанського району в 1921 році
 • Лобурець В. Зміни у національному складі робітництва України
 • Киридон А., Киридон П. Еволюція більшовицької ідеології стосовно церкви в період переходу від “воєнного комунізму” до нової економічної політики в Україні
 • Пащенко В. Трагічна доля Української автокефальної православної церкви
 • Год Б., Сітарчук Р. Політика радянської держави щодо релігійного сектантства наприкінці 20-х – у 30-ті роки
 • Єрмак О. Державотворча діяльність М.О. Скрипника в галузі української освіти (1927- 1933 рр.)
 • Верменич Я. Поняття “українізації” в історичному контексті
 • Войналович О. Засади державної політики щодо розвитку шкільної освіти національних меншин в Україні у 20-х – першій пол. 30-х років: історія, досвід, проблеми
 • Очеретянко В. Партійно-державний контроль над засобами масової інформації України у 20-30-х рр.
 • Зінченко А. Застосування системи патронування в Радянській Україні як шляху подолання дитячої безпритульності в 20–30-х роках
 • Собачко О. Суспільно-політичні тенденції в українській літературі 20–30-х років
 • Нестуля С. Всеукраїнський археологічний комітет за умов становлення тоталітарної системи
 • Шаповал Ю. Політичний терор в Україні: 30–50-ті pp. (роздуми над сторінками публікації німецького дослідника)
 • Данилюк Ю. Порушення законності в діяльності органів МДБ-МВС в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр.
 • Котигоренко В. Динаміка етнічного складу населення України повоєнних років. Факти без коментарів
 • Волошин Ю. Соціально-економічне становище православних монастирів Полтавщини у повоєнний період (1945 – 1953 pp.)
 • Бажан О. Політика русифікації в Україні в 50-60-х роках і реакція на неї з боку української інтелігенції
 • Войналович В. Держава і церква на Полтавщині (друга пол. 50-х – перша пол. 60-х років xx ст.)
 • Дмитрук В. Шляхи розповсюдження об’єктивної інформації про події 1968 року в Чехословаччині та реакція українського суспільства
 • Крук О. Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей” у збереженні національно-культурних традицій українського народу 50–80-х pp.
 • Осташко О., Овчаренко О. Економічні особливості державотворчих процесів в Україні 60- 80-х років
 • Журавель Г., Гавриленко І. Вивчення та збереження пам’яток Полтавського краю в діяльності державних і громадських органів (1968–1998 рр.)
 • Гарань О., Майборода О. Пошук виходу з економічної кризи: чи приваблять українських лівих рецепти європейської соціал-демократії?
 • Тронько П. Державна програма відтворення видатних пам’яток історії та культури України
 • Дергачов О. Зовнішні чинники геополітичного самовизначення України
 • Аляєв Г. До питання про поняття та межі сучасної демократії в контексті досвіду українського державотворення
 • Лісничук О. Українське суспільство і проблеми посткомуністичної багатоскладовості
 • Лахижа М. Регіональні аспекти формування політичної культури населення в процесі державотворення (на прикладі Полтавщини)
 • Якименко М., Селіхов Д. Реформування аграрно-промислового комплексу як фактор економічної стабілізації в Україні: історичний досвід та уроки
 • Сергієчко В. Сучасна українська культура: тенденції і проблеми розвитку
 • Терличка В., Турчин М. Політико-адміністративна культура як фактор державотворення
 • Клепко С. Інтеграція, мультикультуралізм, освіта як фактори надійного суспільства
 • Рафальський О, Калакура О. Питання національних меншин в процесі міжнародного визначення України
 • Устименко Т., Момот І. Етнопсихологічні аспекти метаморфоз масової свідомості населення України в посттоталітарний період
 • Бабенко Л. Суб’єктивні фактори у контексті державотворчого процесу в Україні
 • Подкур Р. Створення інформаційно-аналітичної мережі органів ВУНК-ДПУ на початку 20-х років
 • Кривошия В. Українська національна еліта (регіональні аспекти формування)