ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ІНСТИТУТУ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання в аспірантурі (третій рівень вищої освіти) для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – політологія.

Прийом документів починається

1 липня 2022 року й завершується 10 вересня 2022 року.

 

До заяви вступники додають:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється  еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
  • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • 6 фотокарток 3х4;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
  • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

Документи подаються  особисто.

Довідки за телефонами:

+38 (095) 240-48-04; +38 (044) 285-70-49; +38 (044) 285-53-80.

Інформацію щодо вступу та навчання в аспірантурі можна також уточнити електронною поштою за адресою: helen.dm1505@gmail.com

З умовами вступу та з додатковою інформацією можна ознайомитися в розділі сайту “Аспірантура”.