Коцур Віталій Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Коцур Віталій Вікторович – доктор історичних наук, кандидат політичних наук, доцент, дослідник етнополітичних процесів в Україні і світі, конфліктів на пострадянському просторі, проблем національної безпеки та тероризму, громадський діяч, старший науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Біографія

Віталій Вікторович Коцур народився 4 жовтня 1986 р. м. Ромни, Сумської області.

У 2003 році із золотою медаллю закінчив середню школу №1 міста Переяслав-Хмельницького, Київської Області.

У 2006 році закінчив ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», здобув спеціальність викладача історії та правознавства. Протягом 2003 – 2007 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна інформація. У 2006 році проходив стажування в м. Бремен в Deutsche Angestellten-Akademie, а також в CASA Internationale Sprachschule Bremen. У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Міжнародна інформація» – інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач. У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Фінанси». У 2018 р. закінчив ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 052 “Політологія”

З 2007 по 2010  рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 7 червня 2011 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин” та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

11 вересня 2020 року в Інституті історії України НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.» та здобув науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Робота

У 2003 році працював провідним фахівцем Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький.

У 2010 році, у з зв’язку зі створенням у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди випускової кафедри політології розпочав свою науково-педагогічну діяльність у даному структурному підрозділі університету.

У 2011 році, після захисту кандидатської роботи, розпочав працювати у відділі національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

З 2011 року працював викладачем, старшим викладачем, доцентом та професором кафедри політології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (за сумісництвом), м. Переяслав-Хмельницький

З 2015 на посаді старшого наукового співробітника відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Міжнародне стажування:

З 28 січня 2016 – по 28 червня 2016 р. проходив стажування у Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Польща

З 12 травня – по 2 червня проходив стажування в Інституті історії і політології Поморської АкадеміЇ в Слупську (Akademia Pomorska w Słupsku), Польща

Міжнародне стажування на базі п’ятого Міжнародного освітнього форуму-практикуму на базі Ukrainian Global School з 2.11.2019 по 3.11.2019 в м. Київ.

Міжнародна співпраця у сфері науки і освіти:

З 2010 року член Європейської Асоціації наук з безпеки (European Association for Security)

Участь у міжнародних проектах:

Керівник робочої групи і делегації від України міжнародного проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів» (EU Project 2017. “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”. Проект реалізовувався Стамбульським фондом науки та культури у межах програми освітніх обмінів Еразмус + з 5.05. по 4.11.2017 р.

Danish Helsinki Committee for Human Rights – виконавець датсько-українського проекту «Права людини, демократія, різноманіття та інтернаціоналізація українського суспільства» (Human Rights, Democracy, diversity and internationalization of Ukrainian society) з 1.02. по 1.09.2017 р.

Учасник програми ЄС Erasmus+ KA2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних навчальних матеріалів – MoPED» з 15 жовтня 2017 року – 14 жовтня 2020 року

Суспільно-громадська діяльність:

  • Голова громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради 2017- 2019 рр.
  • Секретар громадського формування з охорони правопорядку «Самооборона Переяславщини»
  • Член громадської організації «Майдан Переяславщини» та «Переяславський Скарб»
  • Член Національної спілки краєзнавців України
  • Член громадської організації «Ресурсний центр сталого розвитку» (Код ЄДРПОУ: 40522935)

Володіння мовами: українською, російською, англійською; німецькою – читає і перекладає із словником.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат навчального курсу з міжнародного гуманітарного права, організованого Інститутом законодавства Верховної Ради України та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста 4-8 грудня 2017 р. у рамках спільного проекту з імплементації норм міжнародного гуманітарного права.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № KU02070944/000586-17 видано Коцуру Віталію Вікторовичу, про те що з 26 січня 2017 р. до 31 жовтня 2017 р. він підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти за програмою “Практичний курс англійської мови” для державних службовців, співробітників українських установ сфери безпеки і оборони відповідно до угоди з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО, м. Брюссель) №2015/7082 від 9.11.2017 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ182450 видано Коцуру Віталію Вікторовичу, про те що з 13 лютого 2018 р. до 14 червня 2018 р. він підвищував кваліфікацію в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України за програмою «Європейське парламентське право» для державних службовців, №1570/18 від 19.06.2018 р.

Коло наукових інтересів:

  • національні меншини України, етнонаціональна політика;
  • міжнародна безпека, національна безпека;
  • конфлікти на пострадянському просторі;
  • освітній менеджмент.

Науковий доробок:

Автор понад 140 публікацій з етнічної історії, етнополітології, державної політики щодо національних меншин в Україні, національної безпеки, конфліктології. Член авторського колективу монографій «Донбас в етнополітичному вимірі» (2014) та «Галичина в етнополітичному вимірі» (2017). Досліджує сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі, національні меншини, їх історію, сучасний стан, перспективи розвитку, а також сучасні проблеми національної безпеки

Книги:

Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: монографія / В.В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2020. – 594 с. (28,4 ум.д.а)

Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин. К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. 272 с.

Букет Є.В., Коцур В.В., Коцур Л.М. Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки. – Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М. 2018. – 179 с. іл. (Історія укр. села).

Навчальні посібники: Україна в системі міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. В. В. Коцур. Переяслав-Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська.  2017. 180 с. (Облік видав. арк. 7,8. Наклад 100 прим. Зам №216. Виготівник ФОП Я. М. Домбровська)

Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди), що мають наукову новизну:

Новітня політична лексика: неологізми, оказіоналізми та інші новотвори (енциклопедичний словник-довідник). [І.Я. Вдовичи, Л.Я Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н.М.Хоми. Львів : «Новий Світ-2000», 2015. С. 37, 236-237, 307, 346, 402

Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. С. 69-74

Нагороди та відзнаки:

Nagroda European Association for Security Vitalii Kotsur za rozwoj nauk o bezpieczenstwie rozprawa doktorska pt. Konflikt w Nadniestrzu w kontekscie stosunkow ukrainsko-moldawskich. European Union. Krakow 12.05.2012

Подяка за особистий внесок у вдосконалення законодавства в сфері національної безпеки і оборони, інформаційну та методичну підтримку  діяльності Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, за почуття високого патріотизму та громадянську позицію., Київ. 4 жовтня 2016 р.

Орден Святого Архістратига Михаїла за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет № 2463 від 18 січня 2017 р.

Почесна грамота голові громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Віталію Коцуру за активну участь в громадському житті міста з нагоди відзначення Дня міста та 1110-ї річниці від першої згадки про Переяслав. Міський голова Т. Костін. м. Переяслав-Хмельницький, Вересень 2017р.

Почесна грамота Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у культурний розвиток області, збереження національних традицій, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва від 6.11.2020, розпорядження № 551.

Посилання на профіль науковця