VІІ Конгрес політологів України «Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.»

23 березня 2018 року в Інституті політичних і етнонацільнальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбувся VІІ Конгрес політологів України. «Конгрес» – формат, який дає змогу українським політологам з різних установ та регіонів зібратися як для обговорення найбільш актуальних питань розвитку політичної науки, так і з метою розв’язання нагальних організаційних проблем політологічного співтовариства. Співорганізаторами цього заходу стали Асоціація політичних наук України, Українська академія політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукова тема VІІ Конгресу – «Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.» (Програма Конгресу).


Президія Конгресу (зліва направо): Анатолій Конверський, Микола Михальченко, Олег Рафальський, Ігор Цепенда, Віктор Котигоренко

У вступному слові президент Асоціації політичних наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України Рафальський Олег Олексійович окреслив коло питань, пов’язаних із необхідністю політологічного осмислення сучасного етапу державотворення, тенденцій суспільного розвитку, наголосив на необхідності об’єднання зусиль вітчизняних суспільствознавців у висвітленні й професійній оцінці існуючих проблем, пошуку ефективних шляхів суспільної консолідації як основи цивілізаційного розвитку України.


Олег Рафальський

Доповідь першого віце-президента Асоціації політичних наук України, почесного президента Української академії політичних наук, завідувача відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондента НАН України Миколи Івановича Михальченка була присвячена висвітленню історико-політичних витоків українського цивілізаційного самовизначення. Доповідач зазначив, що сучасний цивілізаційний вибір України на користь гуманістичних цінностей є закономірним результатом попереднього історичного розвитку, засвоєння уроків вітчизняної історії.


Микола Михальченко

Доктор філософських наук, професор Колодій Антоніна Федорівна у своїй доповіді наголосила на значущості демократії для українців у контексті їхньої історії та нинішнього етапу цивілізаційного поступу, спадкоємності домінантної цінності демократії для українства впродовж багатьох століть суспільного і світоглядного розвитку.


Антоніна Колодій

Професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор політичних наук, професор Галина Михайлівна Куц зосередила увагу на проблемах взаємодії влади і суспільства в постмайданній Україні, необхідності об’єктивної оцінки цієї взаємодії за змістовними і проблемними критеріями.


Галина Куц

Головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор філософських наук, старший науковий співробітник Самчук Зореслав Федорович свою доповідь присвятив концептуалізації визначальності для ефективного функціонування суспільства готовності й уміння реалізовувати на рівні політичної практики принципів реалізму – зокрема, логіки і причинно-наслідкових зв’язків політичних явищ і процесів, інтересів і мотивів, пріоритетів і преференцій.


Зореслав Самчук

Завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Кармазіна Марія Степанівна в своїй доповіді привернула увагу до проблемних аспектів діяльності політичних партій в Україні періоду 2014–2017 років, ознайомила учасників Конгресу з результатами власних досліджень, навела численні приклади порушення політичними партіями вимог законодавства, що підриває суспільну довіру до інституту політичних партій, реалізацію ними комунікативних, представницьких й інтергативних функцій.


Марія Кармазіна

Заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Майборода Олександр Микитович акцентував увагу на значущості вироблення й реалізації політичної стратегії цивілізаційного самовизначення України. Доповідач наголосив на необхідності засвоєння уроків історії, координації зусиль, спрямованих на формування громадянської позиції, розробки й реалізації ефективних управлінських рішень в умовах суперечливої суспільно-політичної архітектоніки.


Олександр Майборода

Від імені одного із співорганізаторів Конгресу – Київського національного університету імені Тараса Шевченка – до учасників зібрання звернувся декан філософського факультету Університету, академік НАН України Анатолій Євгенович Конверський. Він зазначив, що рівень наукової дискусії, що розгорнулася під час Конгресу, засвідчив важливість політичної науки в системі соціогуманітарних знань. Українські політологи, озброївшись досягненнями світової політичної науки, прагнуть аналізувати актуальні суспільно-політичні процеси, не лише прогнозувати їх подальший розвиток, але й пропонувати адекватні моделі державотворення, напрями розвитку українського суспільства. А. Конверський висловив переконання, що співпраця академічних і університетських учених сприятиме новим здобуткам української політичної науки.


Анатолій Конверський

З інформацію про роботу редакційної комісії Конгресу виступив її голова – перший віце-президент Асоціації політичних наук України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Шайгородський Юрій Жанович. Він ознайомив учасників Конгресу з проектом резолюції наукового зібрання, зауваженнями й пропозиціями до змісту підсумкового документа Конгресу, що надійшли від його учасників.

Резолюцію VII Конгресу політологів України «Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.». ухвалено одноголосно (Резолюція VII Конгресу політологів України).


Юрій Шайгородський


Учасники Конгресу