Положення про апеляцію

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Інституту
Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
07 березня 2017 р., протокол № 2


Голова вченої ради
О. О. Рафальський

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І. Ф. КУРАСА 
НАН УКРАЇНИ

  1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, яка здійснює свою роботу під час проведення вступних випробувань до аспірантури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (далі – Апеляційна комісія), а також порядок подання та розгляду апеляцій.

1.2 Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які подали заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання в аспірантурі та проходили вступні випробування в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (далі – вступники) та розгляду їх апеляцій щодо результатів вступних випробувань.

1.3 Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами та розпорядженнями Президії НАН України, Сектору підготовки наукових кадрів Відділу наукових і керівних кадрів НАН України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України, наказами директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України та іншими нормативними документами, прийнятими відповідно до них.

2. Основні функції Апеляційної комісії

2.1 Прийняття та розгляд апеляцій вступників до аспірантури щодо результатів проведених політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України вступних випробувань.

2.2 Прийняття рішень за результатами розгляду апеляцій та доведення їх до відома вступників, які подавали апеляції.

2.3 Аналіз та узагальнення досвіду роботи з питань розгляду апеляцій.

 

  1. Організація діяльності Апеляційної комісії

3.1 Апеляційна комісія є підрозділом Приймальної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України.

3.2 Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджуються наказом директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України.

До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до аспірантури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України у 2017 році.

3.3 Головою Апеляційної комісії призначається один із заступників директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України, який не є членом предметних комісій.

Голова Апеляційної комісії несе відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації.

3.4. Документами про діяльність Апеляційної комісії є:

  • апеляційні заяви;
  • протоколи засідання Апеляційних комісій;
  • книга обліку апеляцій.

Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України.

Апеляційні заяви та протоколи засідань Апеляційних комісій зберігаються протягом року.

3.5 Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Апеляційної комісії. Рішення Апеляційної комісії приймається шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. Рішення комісії фіксуються у книзі обліку апеляцій.

4. Порядок подання та розгляду апеляцій

4.1 Апеляція подається письмово у вигляді заяви у довільній формі на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України (далі – апеляційна заява).

Апеляційна заява подається до Приймальної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України вступником особисто в день оголошення результатів вступного випробування, а у випадку оголошення (оприлюднення) результатів вступного випробування після закінчення робочого дня Приймальної комісії, не пізніше 12.00 наступного робочого дня.

4.2 Вступнику повідомляється дата, час та місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляційної заяви.

4.3 Предметом апеляції може бути тільки оцінка зі вступних випробувань. Не розглядаються апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання.

4.4 Апеляція на рішення Апеляційної комісії (повторна апеляція) не приймається.
4.5 Апеляційна заява розглядається у день її подання або наступного робочого дня у присутності вступника, а також голови (заступника голови) предметної комісії. Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його аркуша усної відповіді.

4.6. Апеляційною комісією встановлюється об’єктивність оцінювання відповіді вступника та здійснюється перевірка правильності визначення результату вступного випробування.

4.7 Під час розгляду апеляції членами Апеляційної комісії проводиться співбесіда зі вступником на підставі аркуша усної відповіді. Вступнику надаються пояснення щодо допущених помилок.

Аркуш усної відповіді, окрім членів Апеляційної та предметної комісії, надається для перегляду тільки вступнику під час проведення апеляції.

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.8 Зміст співбесіди, дата розгляду апеляції, результати апеляції та рішення Апеляційної комісії реєструються у книзі обліку апеляцій.

4.9 За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з таких рішень:

  • про задоволення апеляції та збільшення отриманих вступником балів;
  • про відмову у задоволенні апеляції та залишення незмінною кількості отриманих вступником балів.

4.10 У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про задоволення апеляції та збільшення отриманих вступником балів, нова оцінка вноситься у окрему відомість. У екзаменаційному листі вступника робиться спеціальна відмітка про зміну оцінки на підставі рішення Апеляційної комісії.

 

Вчений секретар Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України                                                             В.О. Перевезій